تحقیق رایگان درباره شهرستان کرمان، مشارکت مردم، عدم تقارن

دراين نمونه برداري اعضاء جامعه آماري يك شانس معين و برابـر براي انتخاب شدن دارند و احتمال بسيار داردكه الگوهاي پراكنش ويژگيهايي كه در پژوهش خود مورد توجه هستند به همان صورت درعناصري كه براي نمونه گزيده مي شوند توزيع شده باشد. با توجه به توضيحات ارائـه شده در اين تحقيق از روش نمونه گيري احتمالي خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونـه انتخاب ومـورد مطالعــه قرارگرفته است.
3-7 روش گردآوري اطلاعات
وقتي لازم باشد نگرشهاي كسي تغيير داده شوند ابتدا بايد نگرشهاي او مشخص شوند طبيعي است كه بايد نگرش فرد به طريقي سنجيده شود.اين موضوع بستگي به موضوع نگرش، نوع نگرش شخص، امكانات سنجش پژوهشگر دارد. روشهاي مختلفي براي سنجش نگرش پيشنهاد شده است كه هر يك در زمينه اي خاص و با موضوعهايي خاص قابل كاربرد هستند. در سنجش نگرش كار اصلي تبديل ويژگيهاي كيفي به مقادير كمي است زيرا كه براي تجزيه و تحليل به مقادير كمي و عددي نياز است. براي اندازه گيري و سنجش نگرشها از روشها و فنون متعدي بهره گيري مي شود.
مقياس هاي معيني ارائه شدهاند كه امكان اندازه گيري متغيرهاي مورد علاقه محقق را نشان مي دهند. مقياس، ابزار يا سازوكاري است كه با كاربرد آن افراد در متغير هاي در تحقيق به گونه اي از يكديگر تميز داده مي شوند. چهار نوع مقياس اصلي اندازه گيري مقياس اسمي، ترتيبي، فاصله اي و نسبتي وجود دارد، درجه پيچيدگي و تكامل اندازه گيري آنها هر قدر از اسمي به طرف نسبتي افزايش مي يابد و قدرت اندازه گيري آنها بيشتر مي شود. مقياس نسبتي قويترين مقياس اندازهگيري بين چهار مقياس موجود است مقياس نسبتي قادراست نه تنها اندازه ها را، بلكه نسبت تفاوتها را نيز معين مي كند.
به منظـور تحليل وآزمودن فرضيـه شيوه گردآوري اطلاعـات نقش مهمي را در استحكام پروژه پژوهش ايفا مي كند. اطلاعات را مي توان به روشهاي گوناگون در مكان هاي مختلف و از انواع منـابع گردآوري كرد. روشهاي گردآوري اطلاعات مشتمل بر مصاحبه حضوري، مصاحبه تلفني، مصاحبه رايانه اي، پرسشنامه حضوري، پستي يا الكترونيكي، مشاهــده، آزمايش و اسناد، مدارك مي باشد.
اجراي مصاحبـه، تـوزيـع پرسشنـامه و مشاهـده روشهاي عمدهاي هستند كه در پـژوهشهاي ميـداني به كارگرفته مي شوند. در مواقعي كه محقق ناگزير باشد كه به شمار بزرگي از افراد در مناطق جغرافيايي مختلف دسترسي پيدا كند، پرسشنامه مفيدترين ابـزار گردآوري اطلاعـات ميباشد. پرسشنامــه از آن نظر مرسـوم ترين ابزار گردآوري اطلاعات به شمار مي آيد كه اجراي آن تاحدي ساده است و استخـراج پاسخها نيز به راحتي صورت مي پذيرد. پرسشنامه مجموعه اي از سؤالات كتبي است كه پاسخ دهنده جوابهاي خود را برآن درج مي كند.
با بررسي پرسشنامه هاي تنظيم شده در تحقيقات انجام شده و همچنين براساس اهداف پژوهش و نظريات اساتيد راهنما و مشاور و نگرش شخصي براساس تجربه شغلي پژوهشگر اصولي كه در طراحي پرسشنامه رعايت گردد به شرح ذيل است:
1- سؤالهاي پرسشنامه بايد برمبناي اهداف، سؤالات، فرضيه هاي تحقيق تدوين شده باشد.
2- برمبناي هدف پژوهش سؤالهاي پرسشنامه جنبه جمعيت شناختي داشته باشد.
3- سعي شود كه زبان پرسشنامه با ميزان درك پاسخ دهندگان همخوان باشد.
4- با توجه به استفاده از اطلاعات كمي در تحقيق، سؤالات پرسشنامه بصورتي ارائه شوند كه پاسخ دهندگان اطلاعات را بصورت مقداري منظور نمايند.
دراين تحقيق در درخواستنامه، عنوان تحقيق و هدف تحقيق براي پاسخ دهندگان نوشته شده و از آنان محترمانه درخواست شد كه به سؤالات با دقت پاسخ دهند. پرسشنامه شامل 34سؤال بر اساس مقياس نسبتي و از طيف ليکرت به منظور تجزيه و تحليل هاي آماري تحقيق تدوين گرديده است.
پس از تدوين چهارچوب نظري براي اين تحقيق، پرسشنامه ها تهيه شد و از شهروندان شهرستان کرمانشاه براساس تعداد تعيين شده در مورد 384نفر از شهروندان اجرا شد. هدف پژوهش براي آنان تشريح و ناشناخته ماندن پرسشنامه ها توضيح داده شد. شهروندان پرسشنامه هارا تكميل كردند و آنها را به پژوهشگر باز گرداندند.
3-8 روش سنجش روايي ابزار تحقيق
روايي پرسشنامه از نوع روايي محتوايي است. در اينجا قابل ذكراست، به دليل اين كه پرسشنامه بررسي تأثير اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنيت شهروندان شهرستان کرمانشاه اولين ابزاري است كه در اين رابطه تدوين شده است. به همين سبب، ملاك خارجي قابل اعتمادي كه بتوان در محاسبه روايي “از نوع ملاكي” از آن استفاده كرد، در دست قرار نداشت. لذا براي محاسبه روايي پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده شد. بدين صورت كه نخست، مدلي از حيطه هاي مختلف تدوين گرديد، سپس براي هر حيطه سؤالهاي متعددي طراحي شد و پس از تعديل سؤالها، فهرست اوليه پرسشنامه تهيه گرديد و در اختيار اساتيد قرار گرفت و در چندين نوبت با اعمال نظر متخصصين، سؤالهايي كه به لحاظ صوري و محتوايي مناسب تشخيص داده نشده بودند حذف گرديد و سؤالات مناسب جايگزين شد. در نهايت پرسشنامه اي حاوي 34سؤال تهيه شده و براي سنجش اعتبار مورد ارزيابي قرار گرفت. 3-9 روش سنجش پايايي ابزار تحقيق
اعتبار يك ابزار توسط آزمون براي ث بات و همچنين سازگاري بكار گرفتـه مي شود. سازگاري بر اين دلالت مي كند كه پرسشهايي كه يك مفهوم را اندازه گيري مي كنند تا چه ميزان به عنوان يك مجموعه باهم مربوط مي باشند.
روشهاي قابليت اعتبار عبارتند از:
1-روش همتا سازي
2-روش دونيمه كردن
3-روش آلفاي كرانباخ
4-روش كودريچارسون
آلفـاي كرانبـاخ يك ضريب اعتبار است كه ميزان همبستگي مثبت اعضاء يك مجموعه را با هم منعكس مي كند. آلفاي كرانباخ بـرحسب ميـانگين همبستگي داخلي ميان پرسشهايي كه يك مفهوم را مي سنجد، محاسبه مي شود هرقدر آلفاي كرانباخ به عدد 1 نزديكتر باشد اعتبار سازگاري دروني بيشتر است. دراين تحقيق بااستفاده از نـرم افزار SPSSيافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه پرسشنامه بررسي تأثير اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنيت شهروندان شهرستان کرمانشاه در کل داراي ضريب اعتبار0.932كرنباخ برخوردار است واين ضريب براي هر سه بخش پرسشنامه به ترتيب برابر 0.888،0.923،0.928 كه نشانـگر قابليت اتكاء واعتبار پرسشنامه مي باشد.
3-10 روشهاي آماري تجزيه وتحليل اطلاعات
در پـژوهش به كمك تحليـل داده هاي گردآوري شده سئوالهاي تحقيق بــررسي مي شوند. “دادهها” به اطلاعــات خام گردآوري شده از طريق پرسشنامه، مصاحبه يا مشاهده يا پايگاه داده هاي دسته دوم اسناد و مدارك اشاره دارد. با سازماندهي داده ها به طريقي معين، تحـليـل آنـها و نتيجه گيري از آنها جواب مسئله اي كه محقق در جست وجوي آن است يافته خواهد شد.
در اكثر پژوهش هاي سازماني، محقق علاقمند است بداند كه پـديـده هاي معيني با چه تواتري روي مي دهند، و ميزان تغيير پذيري در اين مجموعه چگونه است (يعني، ميزان گرايش يا پراكندگي از مركز متغيرهاي وابسته و مستقل). اينها با عنوان آمار توصيفي شناخته شده اند.( آماري كه پديدههاي مورد نظر را توصيف مي كند). فراتر از اين ممكن است لازم باشد كه مشخص شود كه چه روابطي ميان متغير ها و ساير اجزاء وجود دارد. اينگونه تجزيه و تحـليل ها آمـار استنباطي ناميده ميشود.
در اين تحقيق از روش آماري فراواني، اندازه هاي گرايش مركزي وآزمون کلموگرف- اسميرنوف، آزمون نرمال، آزمون دوجمله اي، آزمون استقلال، كه در فصل بعدي مورد استفاده قرار گرفته است به اختصار توضيح داده مي شود.
3-10-1 آمار توصيفي
متغير مستقل: متغير پيش فرض است و متغير وابسته بر اساس تغييرات آن اندازه گيري و تعيين مي شود. در تحقيق آزمايشي، متغير مستقل توسط محقق دستکاري مي شود تا تأثيرات آن بر تغييرات متغير وابسته مشخص شود.
متغير وابسته: متغيري است که ارزش يا مقدار آن به متغير مستقل بستگي دارد. متغير وابسته در اختيار محقق نيست و محقق نمي تواند در آن دخل و تصرف يا دستکاري کند.
طبقه بندي عمده ديگري که از متغيرها شده است بر اين اساس است که آيا متغير، گسسته است يا پيوسته؟
متغير پيوسته: متغيري است که هر ارزش يا مقدار ( اعشاري، کسري ) را مي توان به آن اختصاص داد و هر عددي که بين دو واحد آن انتخاب شود داراي معني و مفهوم است. مانند سن، قد، وزن و نمره هاي پيشرفت تحصيلي.
فراواني- فراواني صرفأ به تعداد دفعاتي كه مقوله هاي فــرعي يك پديده رخ مي دهد، اشاره دارد كه از محل آن درصد و درصد تجمعي رويدادهاي اين مقوله فرعي را مي توان به آساني محاسبه كرد.
اندازه هاي گرايش مركزي و پراكندگي – دسته بندي يك سلسله مشاهدات به گونه اي معنادار كه توصيفي از كل داده ها را نشان مي دهند تا ويژگيهاي اساسي درك شوند يا داده هـا شناخته شوند. اندازه هاي گرايش مركزي عبارتنداز: ميانگين، مد، ميانه.
اندازه هاي پراكندگي عبارتند از: دامنه، واريانس، انحراف استاندارد، انحراف معيار.
ميانگين- يك اندازه گرايش مركزي است كه تصويري كلي از داده ها را به دست مي دهد، بدون اينكه ضرورت داشته باشد هر يك از مشاهده هاي موجود در يك مجموعه داده ها را نشان دهد.
ميانه- نقطه وسط از گروه مشاهدات است.
مد- پديده اي كه بيشترين فراواني را دربين مشاهدات توصيف مي كند.
مفهوم چولگي: ميزان عدم تقارن منحني فراواني را چولگي مي نامند.
مفهوم برجستگي: کشيدگي يا پخي منحني فراواني را نسيت به منحني نرمال استاندارد، برجستگي آن مي نامند
3-10-2 آمار استنباطي
3-10-2-1 مفهوم significance
معني دار(significance)،که به اختصار آن را با (sig)نشان مي دهيم،ميزان خطايي است که در رد فرضيه صفر(H0) مرتکب مي شويم.
Sig به P-value نيز معروف است. هرچه مقدار sig کمتر باشد، رد فرضيه صفر سادهتر ميشود. آلفا(?) سطح خطايي است که محقق در نظر ميگيرد (که معمولاً 5 درصد است) به طور کلي مي توان گفت: اگر sig? باشد آنگاه فرض H0رد مي گردد. اگر sig??باشد فرض H0رد نميگردد.
3-10-2-2 مفهوم نيکويي برازش
اين آزمون براي بررسي نوع توزيع داده ها در متغيير هاي کيفي يا متغيرهاي کمي دسته بندي شده مورد استفاده قرار ميگيرد. 3-10-2-3 مفهوم آزمون Binominal
اين آزمون (که گاهي آزمون نسبت ناميده مي شود)، زماني به کار مي رود که مي خواهيم نسبت خاصي را در جامعه بررسي کنيم.
اين آزمون براي تشخيص تأثير يا عدم تأثير يک متغير در پديده اي معين استفاده مي شود. معمولاً در طراحي فرض هاي اين آزمون H0 بيانگر عدم تأثير متغير و H1 بيانگر تأثير متغير مي باشد.
H0: متغيرتأثير ندارد
H1: متغيرتأثير دارد
3-10-2-4 مفهوم آزمون استقلال
در مفاهيم آماري بسياري از دانشمندان تلاش کرده اند تا نظم و مدلي را براي برخي از توزيع ها ارائه نمايند که به اصطلاح آنها را خانواده هاي ت وزيع مي ناميم و استفاده از آنها باعث شده است که پيش زمينه ايي از توزيع ها را همواره آماده و مهيا داشته باشيم تا توانايي مطالعه درباره فرآيندي که از اين توزيع ها پيروي مي کند را داشته باشيم يکي از توزيع هاي مطرح در علم آمار توزيع کاي دو است که نقش و اهميت آن در برآوردها و آزمون ها بر هيچ آمارداني پوشيده نيست. در اين پژوهش سعي بر آن است که ضمن معرفي توزيع کاي دو برخي از کاربرد هاي آن را در دو بخش تک متغيره و چند متغيره بيان و تشريح نماييم. لذا به کاربرد توزيع کاي دو در فضاهاي تک متغيره و تعميم اين کاربردها به فضاي چند متغيره مي باشد ولي بهتر آن ديده شد که قبل از پرداختن به کاربردهاي توزيع کاي دو کاربردهاي توزيع کاي دو را در فضاي تک متغيره با آمار ناپارامتري شروع و سپس آزمون هايي از کاي دو را بيان مي کنيم که شامل آزمون استقلال در جداول توافقي دو طرفه و سه طرفه و چند طرفه مي باشد، سپس نقش کاي دو را در زمانيکه فرض استقلال رد شود مورد ارزيابي قرار مي دهيم در پايان نقش کاي دو را بررسي مي نماييم. و با بيان برخي از نتايج فرم درجه دوم بحث را ادامه مي دهيم. فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه
در پژوهشهاي علمي، تجزيه و تحليل دادههاي جمع آوري شده از نمونههاي آماري، مرحله مهمي از تحقيق تلقي ميشود به علت اينكه محقق، در اين مرحله به نتيجه نهايي خواهد رسيد. يعني با استفاده از يك روش تحقيق، دادهها تجزيه و تحليل و فرضيات آزمون و نهايتاً نتيجهگيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد. در اين فصل، اطلاعات مربوط به متغير هاي تعيين تأثير اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنيت شهروندان شهرستان کرمانشاه كه جزء نمونه بودند و اطلاعات مربوط به متغيرهاي مربوط به که عبارتند از اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش، آموزش و آمادگي کارکنان درگير در طرح، انجام عمليات رواني در اجراي بهينه طرح، آموزش و مشارکت مردم در اجراي طرح، هماهنگي و تعامل پليس و ساير نهادها و سازمانها (مقامات سياسي، دستگاه قضايي و…) در اجراي بهينه طرح بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند تا ارتباط و تأثير متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. داده هاي تحقيق با استفاده از نرمافزار Data Enteryورود اطلاعات شد و سپس دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه و دسته بندي و سپس با نرمافزارهاي SPSS، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند. تحليل دادهها در بخش توصيفي با محاسبه شاخصهاي مركزي از جمله ميانگين، ميانه و مد و شاخصهاي پراكندگي واريانس، چولگي و برجستگي صورت پذيرفته است. اين شاخصهـا به تفكيك و همچنين به صورت كلـي انجام داده شدهاست. در ادامه در بخش استنباطي ابتدا اعتبار متغيرهاي مدل مورد سنجش قرار گرفت. براي سنجش اعتبار مدل، لازم است پيش فرضهايي برقرار باشد. اين پيش فرضها با استفاده از نمودارها و يا آزمونهاي مناسب كنترل ميشوند. فرض نرمال بودن دادهها، نداشتن نقاط پرت با استفاده از نمودارها و آزمونهاي مناسب كنترل شد. همچنين نقاط پرت نيز شناسايي و از محاسبات كنار گذاشته شدند. پس از اطمينان از اعتبار مدل، آزمون فرضيات براي تأييد فرضيهها انجام ميگردد.
4-2 بخش تحليل توصيفي دادهها
4-2-1 تحليل توصيفي توزيع جنسيت شركت كنندگان در طرح
با توجه به جدول شماره (4-1) که مربوط به توزيع جنس شركت كنندگان در طرح ميباشد، مشاهده ميشود كه مد يا بيشترين]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *