دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد قابلیتهای بازاریابی

4…………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول(4-104)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل5…………………………………………………………………………………………………………………… 126
جدول(4-105) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 5…………………………………………………………………………………………………………………. 127
جدول(4-106)خروجی آموس مدل 5…………………………………………………………………………………………………………………………………. 127

جدول(4-107)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 6………………………………………………………………………………………………………………….. 128
جدول(4-108) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………. 129
جدول(4-109)خروجی آموس مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
جدول(4-110)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 7………………………………………………………………………………………………………………….. 130
جدول(4-111) برآورد ضرایب همبستگی مدل 7………………………………………………………………………………………………………………….. 131
جدول(4-112)خروجی آموس مدل 7…………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
فهرست نمودارها
نمودار(1-1) مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
نمودار(2-1 ) مدل فرضیه اصلی 1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
نمودار(2-2) مدل فرضیه اصلی 2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
نمودار(2-3) مدل فرضیه اصلی3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
نمودار(2-4) مدل فرضیه اصلی 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
نمودار(2-5) مدل فرضیه اصلی 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
نمودار(2-6) مدل فرضیه اصلی 6…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
نمودار(2-7) مدل فرضیه اصلی 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
نمودار(2-8) مدل فرضیه اصلی 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
نمودار(2-9) مدل فرضیه اصلی 9…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
نمودار(4-1) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی2-1، 2-2، 2-3……………………………………………………………………………………………….. 114
نمودار(4-2) تحلیل اکتشافی مدل شماره1……………………………………………………………………………………………………………………………. 115
نمودار(4-3) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 3-1، 3-2 و 3-3……………………………………………………………………………………………. 117

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار(4-4) تحلیل اکتشافی مدل شماره2……………………………………………………………………………………………………………………………. 118
نمودار(4-5) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 4-1، 4-2 و 4-3……………………………………………………………………………………………. 120
نمودار(4-6) تحلیل اکتشافی مدل شماره3……………………………………………………………………………………………………………………………. 121
نمودار(4-7) تحلیل مسیر مدل فرضیات فرعی 5-1، 5-2، 5-3 و 5-4……………………………………………………………………………………. 123
نمودار(4-8) تحلیل اکتشافی مدل شماره4……………………………………………………………………………………………………………………………. 124
نمودار(4-9) تحلیل مسیر مدل شماره 5………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
نمودار(4-10) تحلیل مسیر مدل 6…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
نمودار(4-11) تحلیل مسیر مدل7………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

چکیده
در دیدگاه مبتنی بر منابع این باور وجود دارد که منابع و قابلیتهای غیرقابل تقلید، ارزشمند، کمیاب و به لحاظ اجتماعی پیچیده، مزیت رقابتی برتری را ایجاد میکنند. موفقیت یک سازمان وابسته به توسعه قابلیتها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میانمدت تا بلندمدت حفظ میگردند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر ابعاد استراتژیگرایی شامل مشتریگرایی، رقیبگرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوریگرایی و داراییهای ناملموس بر قابلیتهای بازاریابی و رابطه آنها با عملکرد بوده است. همچنین تأثیر عوامل محیطی(آشفتگی بازار و شدت رقابت) و عدم تمرکز بر ابعاد استراتژیگرایی بانکها مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی میباشد و برحسب روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی میباشد. مدل ارائه شده در بانکهای خصوصی شهر کرمانشاه و با جامعه آماری متشکل از مدیران شعب این بانکها که در سطح شهر کرمانشاه مشغول فعالیت میباشند با نمونهای به حجم 112 نفر که به تصادف انتخاب گردیدهاند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت جمعآوریداده های لازم برای آزمون 9 فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 953/0 بوده است. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از همبستگی اسپیرمن و همبستگی تک متغیره جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان میدهد که رابطه بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد مثبت و معنادار است همچنین رابطه مشتریگرایی، رقیبگرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوریگرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطهای، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی با قابلیتهای بازاریابی مثبت و معنادار است. اما نتایج آزمون مدل نشان میدهد که مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار نیست به همین دلیل با استفاده ازروش های آماری مدلهایی که از برازش مناسبی برخوردارند، استخراج گردیدهاند. همچنین نتایج نشان میدهد که آشفتگی بازار، شدت رقابت و عدم تمرکز با ابعاد استراتژیگرایی بانک ها در ارتباطند و در این میان تنها آشفتگی بازار بر گرایش به داخل/ هزینه اثر ندارد.
کلیدواژه ها: دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژیگرایی، داراییهای ناملموس، قابلیتهای بازاریابی، عملکرد

1-1 مقدمه
از ویژگیهای جهان امروز میتوان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش اشاره کرد. این بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی سازمانها است)حاجی پور و مؤمنی، 1388). در چنین فضایی این سؤال قابل طرح است که راز بقا و موفقیت سازمانها در شرایط رقابتی امروز چیست؟ در جواب باید گفت سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی ونیز سازگاری با الزامات رقابتی چارهای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند.
به منظور تبیین مزیت رقابتی در سازمانها دو دیدگاه کلی مطرح است؛ دیدگاه اول که براساس تئوری سازمان صنعتی دراندیشه های مایکل پورتر در دهه 80 میلادی به عنوان یک دیدگاه غالب مطرح شده است، کسب مزیت رقابتی را ناشی از فرصتهای محیطی میداند. در این دیدگاه ایجاد تناسب میان کسب وکار ومحیط اطراف آن مورد توجه قرار میگیرد تا از این طریق سازمانها را به کسب موقعیتی رقابتی وعملکرد برتر رهنمون ساخته ومتعاقباً زمینه رسیدن به جایگاه انحصاری به عنوان یک هدف ایدهآل و به دنبال آن انحصار در سودآوری را فراهم آورند(پورتر ، 1980).در مقابل دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه مبتنی بر منابع مطرح گردیده است. این دیدگاه مبتنی بر قابلیتهای داخلی سازمان است و بیان میکند که بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصتها و تهدیدها، نمیتواند به تنهایی موجب برتری رقابتی سازمان شود. مدیران سازمانها باید به درون سازمان خود نیز توجه کنند تا با شناسایی، تقویت و بهبود قابلیتهای خود، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند(اعرابی، فتح الهی و اسدزاده، 1388).

1-2 بیان مسأله
طی دهه اخیر رویکرد دولت به نظام بانکی از فضایی که در آن بانکها بازوی اجرایی سیاستهای دولت محسوب شوند وتکالیف دولتی را انجام دهند به فضایی که در آن بانکها در شرایط رقابتی به واسطهگری مالی مشغول باشند تغییر یافته است. همچنین تهدیدات وفشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی، بانکها را برآن داشته است تا برای بقا و رقابت نسبت به بهبود عملکرد خود در بازارهای داخلی و خارجی اقدام نمایند(ایران زاده و برقی، 1388). تعامل رقابتی با اقتصاد جهانی از طریق یک نظام بانکی عقب مانده امکان پذیر نبوده و طبعاً مستلزم آمادگی و به روز بودن بانکهای تجاری کشور برای هماوردی در بازارهای رقابتی جهان است(دیواندری و همکاران،1387). سازمانهایی میتوانند در دنیای پررقابت امروزی به فعالیت و حیات خود ادامه دهند که دارای عملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا باشند. عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در سازمانها به حساب میآید(ابزری، رنجبریان، فتحی و قربانی، 1388). عملکرد هر بنگاه اقتصادی میتواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه(میزان موفقیت در دستیابی به اهداف راهبردی) ؛ حرکت و جهتگیریهای آینده؛ و برنامهها و فعالیتهای بهبود دهنده مؤثر باشد(ورهایز، مورگان و اوتری، 2009).در این راستا مسئله چالش برانگیز مدیران امروزی، درک اهمیت و میزان تأثیر ویژگیهای سازمان بر عملکرد است. از این رو دلایل تفاوت عملکرد در بین سازمانها را عموماً از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) میتوان توضیح داد(راست وهمکاران ، 2004). براساس این دیدگاه عدم تجانس در سطوح، ارزش، غیر قابل تقلید بودن و غیر قابل جانشین بودن منابع و قابلیتهای سازمانها علت اصلی تفاوتهای عملکرد میان آنهاست(ورهایزومورگان، 2005). دیدگاه مبتنی بر منابع، بر ناهمگنی و بیتحرکی منابع به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی متمرکز است(بارنی ، 1991). منابع سازمانی میتوانند به عنوان داراییها و قابلیتها تقسیمبندی شوند. داراییها منابع مشهودی هستند که سازمان اندوخته است مانند صرفه جویی ناشی از مقیاس، شهرت و اعتبار و ارزش برند. قابلیتها همچون چسبی هستند که این داراییها را با هم همراه کرده و سازمان را قادر میسازد تا آنها را به شکلی رقابتی توسعه دهد مانند کیفیت برتر محصولات سازمان و مهارتهایی که منجر به نوآوری میشود(بارنی، 1991؛ دی ، 1994). استراتژیگرایی مهمترین قابلیت سازمان است. استراتژیگرایی مسیرهای استراتژیک اجرا شده بوسیله سازمان در جهت ایجاد رفتارهای مناسب که منجر به عملکرد برتر میشود را منعکس میکند و عناصر محیطی را با ویژگیهای سازمانی متناسب میکند. استراتژیگرایی اصول راهنمایی است که فعالیتهای بازاریابی و تدوین استراتژی سازمان را بهبود میبخشد(تئودوسیو، کهاجیاس و کاتسیکا ،2012). موفقیت شرکت وابسته به توسعه قابلیتها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میانمدت تا بلندمدت حفظ میگردند. دستیابی به شناخت کافی از بازار و کنترل منابع ارزشمند مزیت رقابتی، همچون قابلیتهای بازاریابی میتواند شواهدی واقعی برای مدیران در راستای تشخیص نیاز به بهبود قابلیتها فراهم کند(حاجیپور، درزیان عزیزی و شمسی گوشکی، 1391). در ادبیات بازاریابی، قابلیتهای مرتبط با بازاریابی به عنوان عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد شرکت مورد توجه قرار میگیرند. بنابراین این

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *