مقاله با موضوع سرمایه اجتماعی

کار خود در مورد سرمایه اجتماعی بداند (پاتنام ،1993: 241 به نقل ازجان فیلد ،ترجمه جلال متقی،1385).

2-10- سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی
همان طور که سرمایه فیزیکی با تغییراتی در موارد مختلف برای شکل دادن به ابزارهایی به وجود می آید که کارشان تسهیل تولید است، سرمایه انسانی هم با تغییراتی در اشخاص ایجاد می شود ، که این تغییرات مهارت ها و قابلیت هایی در اشخاص پدید می آورند که انان را قادر می سازد تا به شیوه های تازه ای عمل کنند.
سرمایه اجتماعی از تغییراتی در روابط میان اشخاص حاصل می شود که کنش را تسهیل می کند. اگر سرمایه فیزیکی کاملا ملموس است و در قالب مادی قابل مشاهده ریخته می شود، و اگر سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در مهارت ها و دانش اخذ شده به وسیله فرد حضور دارد، سرمایه اجتماعی به مراتب ناملموس تر است زیرا در روابطی که در بین اشخاص برقرار است یافت می شود. همانطور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت مولد را تسهیل می کنند ، سرمایه اجتماعی هم همین کار را انجام می دهد. برای مثال گروهی که در میان اعضای آن وفاداری و اعتماد شدید وجود دارد می تواند کارهای بسیار بزرگ تر در مقایسه با گروه دیگری که در میان ایشان اعتماد و وفاداری وجود ندارد انجام دهد(تاجبخش،1389: 56-55).
به نظر می رسد که سرمایه اجتماعی در متن همکاری جمعی ، باعث توسعه پایدار می شود.توسعه پایدار به عنوان روندی تعریف می شود که موجب سرمایه شده واین سرمایه درتولیدات جاری موجود است. به طور معمول، این مورد شامل سرمایه های طبیعی ، سرمایه های مولد یا فیزیکی وسرمایه های انسانی می شود؛ زیرا این سرمایه ها به عنوان ثروت ملی، مبنای رشد وتوسعه اقتصادی راتشکیل می دهند وسرمایه فیزیکی تنها بخشی از روند رشد اقتصادی رامعین می کند. از میان راه هایی که درآن روابط فعالان اقتصادی وسازماندهی آنان برای رشد وتوسعه نادیده گرفته شده ، حلقه ناپیدا در این میان ، سرمایه اجتماعی است. در سطح گسترده ، تصور مقداری ناسازگاری نیز در ارتباط با سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ زیرا برخی معتقدند: روابط اجتماعی وسازمانی شایستگی برچسپ سرمایه اجتماعی را ندارند و درباره اعتبار عنوان «سرمایه»برای توصیف آن هیچ موافقت عمومی وجود ندارد. همچنین برخی از انجمن ها درباره استفاده از لفظ سرمایه برای گرایشات و روابط اجتماعی تردید دارند. در واقع ، سرمایه اجتماعی دارای ویژگی هایی است که باعث تفاوت آن از سایر سرمایه شده است. به طور نمونه ، برخلاف سرمایه فیزیکی ، سرمایه اجتماعی می تواند نتایج مورداستفاده قرارگرفتن راذخیره کند . همچنین سرمایه اجتماعی هم دارای ورودی وهم دارای خروجی در فعالیت های اجتماعی است. ضمناً به اندازه ای که روابط اجتماعی برای بازده دوطرفه طراحی می شود، کمیت وکیفیت این روابط نیز افزایش می یابد. همچنین پتانسیل سودآوری وتأثیر پذیری سرمایه اجتماعی همانند سایر سرمایه ها در یک اقتصاد از نوع رابینسون کروزوئه نیست. ایجاد و فعال سازی سرمایه اجتماعی حداقل به دو نفر نیازمند است . به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی ویژگی های خوب اجتماعی است که بربهینه سازی سطح تولیدات اثر می گذارند؛سطوح آن عبرت است از:
شکل شماره (2-2)سطوح سرمایه اجتماعی
سطوح سرمایه اجتماعی
سطح فردی
سطح گروهی
سطح سازمانی
سطح ملی (اجتماعی)
سطح فرا ملی بین المللی)
سطوح سرمایه اجتماعی
سطح فردی
سطح گروهی
سطح سازمانی
سطح ملی (اجتماعی)
سطح فرا ملی بین المللی)

* سطح ملی: سرمایه اجتماعی در این سطح اشاره به شبکه ها، تعاملات وهنجارهایی دارد که کیفیت وکمیت تعاملات اجتماعی را شکل می دهد. سرمایه اجتماعی فقط مجموع نهادهایی که جامعه را تشکیل می دهند نیست، بلکه سبب انسجام این نهادها نیز می شود (سازمان بانک جهانی،2001).
سرمایه اجتماعی موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه وموجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات وارتباطات می گردد(علوی ،34:1380).
سرمایه اجتماعی شبکه ها وهنجارهای تشریک مساعی متقابل است که ایجاد ارزش می نماید(رابرت پاتنام ،2:1999).
* سطح سازمانی : در تحقیقات کوهن وپروساک (2001)به ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سطح سازمانها اشاره شده است واعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی کمک نماید. برخی از مزایای آن عبارت از: به اشتراک گذاشتن بهتر دانش ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، ایجاد روح تعاون (درون سازمان ، بین سازمان ومشتریان)کاهش نرخ جابجایی ، کاهش هزینه استخدام ، کمک به آموزش ، ابقای دانش سازمانی ، کاهش تغییرات نیروی کار ، افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی ودرک مشترک(کوهن وپروساک:2001).
کلارک سون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرایند حل مشکل توصیف می نماید . یک شخص به تنهایی نمی تواند سرمایه اجتماعی راایجاد کند ولی منبعی است برای افرادی که در شبکه روابط اجتماعی کم وبیش بلند مدت قرار می گیرند (بوردیو،کلمن، پاتنام وآدلر،1999) سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام را از طریق اعتماد وهمکاری ایجاد می نماید (کوهن وپروساک،2001).
2-11- مؤلفه های کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی
محورها ومؤلفه های سرمایه اجتماعی عبارت است از:
الف- اعتماد اجتماعی
ب- مشارکت اجتماعی
پ- انسجام اجتماعی
ت- مسئولیت پذیری ، تعهد ، پاسخگویی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ث- ارزش مداری وکارآمدی
ج- صداقت اجتماعی
چ- ارتباط متقابل
خصلت اساسی سرمایه اجتماعی به گونه ای است که در صورت درگیر شدن افراد در فرآیند آن ، آنها می توانند افزون برکسب منابع انفرادی، به گسترش مجموعه ای از منابع ومحصول های دسته جمعی نیز اقدام کنندبرخی از مطالعات تجربی ، تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی را بر رشد اقتصادی نشان داده اند و برخی دیگر کاهش فساد اداری ، بهبود واصلاح کارکرد قوای سه گانه حکومتی ، افزایش سرمایه گذاری اقتصادی وامثال آن به صورت نشانه حضور سرمایه اجتماعی نشان داده اند (گلسر،2000).
ایجاد وحفظ عنصر سرمایه اجتماعی می تواند در کارآمد سازی هر چه بیشتر ارتباط دولت وجامعه مؤثر باشد،افزون بر آن هر چه تعداد بیشتری از مردم درتعامل با هم قرا گیرند وبه شکل گیری انجمن ها وتشکل ها اقدام کنند، به طور بالقوه امکان همکاری بین آنها بیشتر خواهد شد وحقوق یکدیگر را بیشتر رعایت می کنند واین امر به تولید منابع اجتماعی بیشتری می انجامد (کنوئلس،2006).
* اعتماد اجتماعی
ازمهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی محسوب می شود. بی اعتمادی، پدیده ای روان شناختی است که فرد اطمینان به خود ودیگران را از دست می دهد وبه ناتوانی خود اذعان دارد. این روند (بی اعتمادی)از دیدگاه کلمن ، توان حرکت وخلاقیت را از فرد وگروه می گیرد و او را به موجودی بی تحرک وخنثی تبدیل می کند.(ستوده،1381).
اعتماد،عبارت است از تمایل به خطر پذیری در بطن اجتماع ، براساس حس اطمینان به دیگران ، به نحوی که دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ دهند وبه روش های حمایتی دو جانبه عمل کنند وبا لااقل قصد آزار دهی نداشته باشند (اواکاکس،2:1998).
اعتماد دارای ابعاد زیر است:
صداقت، شایستگی، ثبات قابلیت اعتماد، وفاداری ، صراحت
اگر فردی صداقت به خرج دهد، اعتماد واطمینان دیگران را به خود جلب خواهد کرد، بنابراین افراد باید در باره مسائل صداقت به خرج دهند (رابینز،185:1383).
نتیجه اینکه هر چه یک جامعه دارای شعاع اعتمادبالاتری باشد ، سرمایه اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت . سرمایه اجتماعی قوی در سازمان هایی وجود دارد که اعتماد عمومی در آنها حاکم است (اصفهانی ،39:1384).
کلمن مبحث اعتماد در سرمایه اجتماعی را یکی از شاخص های مهم ایجاد وسنجش میزان سرمایه اجتماعی می داند ،مفهوم اعتماد برای کلمن مفهومی محوری است ، به نظر او افراد به این دلیل به کنش اجتماعی می پردازند که نیازهای خود را رفع کنند ورفع نیازها تنها از طریق بده وبستان امکان پذیر است.
به طور کلی، روح حاکم بر سرمایه اجتماعی ، با مجموعه ای از ارزشها وهنجارها که برروند فعالیتهای اقتصادی واجتماعی جامعه مؤثر هستند انطباق دارد اعتماد، تعهد دوباره ، قراردادها ، وجدان کاری واحساس تعلق به جامعه از این نمونه هستند(نجفی ،1385).
* مشارکت اجتماعی
وجود شبکه های مشارکت بعنوان حوزه های تولید کننده سرمایه اجتماعی ، بیشترین توجه را در ادبیات نوسازی وتوسعه سیاسی به خود معطوف کرده است . به طور کلی، تعدد شبکه های مشارکت اجتماعی در هر گروه ، سازمان یا جامعه ای بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن است. لذا هر چقدر شبکه های مشارکت در یک گروه ، سازمان یا جامعه ای گسترده باشد، سرمایه اجتماعی غنی تر است(علاقه بند،1384).
* انسجام اجتماعی
امیل دور کیم از اولین جامعه شناسانی است که مفهوم انسجام وهمبستگی را مورد مطالعه قرار داده است و وجود آن رابرای هر
جامعه لازم می داند انسجام مکانیکی در جایی حاکم است که افراد تفاوت اندکی با هم دارند ، دارای ارزش ها واهداف مقدس واحدی هستند وفعالیتهای اقتصادی مشابهی را ایفا می کنند.(ازکیا،1337).
جاناتان ترنر به نقل از دورکیم میگوید : «انسجام وقتی رخ می دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جایی که افراد متصل به جماعت ، اجتماعی شده باشند ،کنش ها بوسیله هنجارها تنظیم شده باشد و جایی که نابرابری ها قانونی تصور شوند »(ترنر ،1370).
* تعهد ومسئولیت اجتماعی
کیت دیویس معتقد است : مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد بوسیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی ، به نحوی که درتصمیم گیری هایشان در کنار کسب سود برای سازمان ، سطح رفاه کل جامعه رانیز در نظر داشته باشند.لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت ، پاسخگویی اجتماعی وتعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد.
در رابطه میان کارکنان وسازمانها ؛ احساس مسئولیت ، تعهدی است نشانگر لزوم انجام وظیفه سازمانها در قبال اعضا وافراد جامعه است . اگر مدیران در انجام این وظیفه بکوشند ، سرمایه اجتماعی را توسعه می بخشند (الوانی،31:1378).
استیفن رابینز می نویسد: اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را بامفاهیم تعهد اجتماعی وپاسخگویی اجتماعی مقایسه نماییم ، متوجه می شویم مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت می باشد(عراقی ویقین لو،1383).
از آنجایی که دین اسلام بسیار بر تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع مسلمان دارد، توجه واهتمام بیشتر وترویج مؤلفه های اخلاقی تأکید شده در دین اسلام مورادی مانند : راستی وصداقت، وفای به عهد ، احترام به حقوق دیگران وموارد مشابه دیگر می تواند زمینه ساز سرمایه اجتماعی در جوامع اسلام باشد ، غفلت ره بران فرهنگی از این ظرفیت ها وتوجه به ابعاد محدودی از اسلام می تواند علاوه بر هدر دادن این ظرفیت ها نتایج معکوس نیز ایجاد کند(علوی،1380).
مجموعه وظایف وتعهداتی که سازمان باید درجهت حفظ ومراقبت کمک به جامعه ای که در آن فعالیت میکند، انجام دهد.(بارنی وگریفین،1992به نقل از صالحی امیر وکاوسی ،17) .مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف وتعهدات سازمانی در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد .(رابینسون ،به نقل از صالحی امیر وکاوسی ،18:1980).
* ارزش مداری اجتماعی
ارزشها را مجموعه ای از پنداشت های اساسی نسبت به آن چه پسندیده است ،می دانند که تجلی عمیق ترین احساسات مشترک
نسبت به جهان در جامعه است، بنابراین ارزش های اجتماعی ایجاد کنند،وقوام بخش روابط ونظم اجتماعی هستند.
جدول شماره (2-2)ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن
نام مفهوم :سرمایه اجتماعی
سوالات شناسایی شاخص ها
نام مولفه ها
نام ابعاد
اعتماد به اکثر مردم، اعتماد به دقت وصحت کار دیگران، اعتماد به همکاران، اعتماد به همسایه ها ، اعتماد به اخبار رسانه ها ، اعتماد به پلیس ، اعتماد به دولت.
1-اعتماد
اجتماعی
احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرف ، رعایت قوانین،…… ارتباطات به طور متوسط در هفته با دوستان ، مراوده در خارج ازخانه با افراد غریبه تر، دوستی با همکاران، ارتباط دوستانه با کارفرما، باور به کمک به دیگران، کمک گرفتن از دیگران ، شرکت در مراسم اجتماعی.
2-روابط متقابل

تمیز کردن شهر ومحل، عضویت در باشگاه ورزشی وسایر کلوب ها، تصمیم گیری در محل زندگی، شرکت در پروژه های محلی ، پی گیری مسائل محل وشهر واستان وکشور، تمایل به کاندید شدن در انجمن ساختمان ومحل وشهر،…..
3-مشارکت
اطلاع از تنوع رسانه ها، مشارکت اطلاعاتی با افراد خارج از خانه، تولید اطلاعات (واقعی وغیر واقعی)، میزان سعی در کشف واقعی بودن اطلاعات ، اعتقاد به سانسور ، اطلاع از وضعیت محل، اطلاع از آخرین کتب وفیلم های تولید شده،….
4-آگاهی عمومی
میزان باور به صداقت ودرستی، منفور بودن کار خلاف قانون، باور به عدالت، توجه به مصلحت عامه
5-اخلاقیات
باور به جمع به جای فرد، مسئول بودن در برابر دیگران ، اجرای کار با هدف کمک به جامعه ، نگاه به کل کار به جای جزئی نگری، باور به جبران زیان وارده به اجتماع
6-مسئولیت اجتماعی
احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرف ، رعایت قوانین،……
1-مقررات رفتاری
فرهنگی
صرفه جویی، غرور، احترام به پیرترها، پس انداز ، احترام به زنان وخلاقیت، نوآوری ، مدرک تحصیلی،…….
2-نرم ها وهنجارها
تحصیلات، شرکت در کار گروهی ، وجود روحیه تعاون، باور به پول وثروت، باور به کرامت انسانی،……
3-ارزشها
باور به یک دین، اعتقادات مذهبی ، رعایت شعایر دینی، پایبندی وتعهد به دین، فداکاری دینی، شرکت در مراسم مذهبی،….
دین وایدئولوژی
تا چه اندازه نمادها را می شناسید ، سمبل ها چیست اند، پرچم خود راتوصیف کنید، سرود ملی کشور را بخوانید،………
نمادها
اسطوره های تاریخی شما کیستند ، چقدر ضرب المثل می دانید، چقدر شعر می دانید، چقدر شعرا ونویسندگان را می شناسید،……
4-مثل ها واستعاره ها
شایعه (سرعت گسترش آن وباور پذیری )، ترس عمومی، فرد گرایی، دموکراسی، پاسخگویی،……
جو وفضا
امنیت محله ، ترس از تاریکی در شهر، سابقه حمله درمحیط ، شاهد حمله های غیر قانونی به دیگران ، احتمال وقوع خطر برای فرد، باور به امنیت اجتماعی،…….
1-امنیت
سیاسی
شرکت در انجمن های محلی، شرکت در فعالیت های عام المنفعه، شرکت درNGOها
2-نهادهای عمومی ومدنی
تعداد حزب،مشارکت در احزاب،شناخت جریان های سیاسی ،وابستگی شدید به یک جریان حزبی ،شرکت در انتخابات ،تبلیغ برای

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *