منبع پایان نامه درباره γ=ℏv_f، می‌شود:، b=a/√۳، σ^*×u(r)

دانلود پایان نامه

σ^*×u(r)
که b=a/√3 طول پیوند در شرایط تعادل است و γ=ℏv_f و پارامتر β به‌صورت زیر معرفی می‌شود:

دیدگاهتان را بنویسید