پایان نامه ارشد درمورد توسعه پایدار، استان مازندران، توسعه پاید، سنجش و تحلیل

دانلود پایان نامه

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق…… …………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۹- تعریف عملیاتی مفاهیم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۹-۱- پایداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۹-۲- تعریف عملیاتی پایداری شهری………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۱۰- ارزیابی پایداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱- ارزیابی و کاربرد آن در تدوین استراتژیهای توسعه پایدار……………………………………………………………………………….۹۲
۳-۱۲- مدل های ارزیابی و ارتباط آنها با نظریه های توسعه ای…………………………………………………………………………………۹۴
۳-۱۳- سنجش پایداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۱۴- روش ها و ابزارهای سنجش پایداری…………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۱۵- مدل های اندازه گیری پایداری بر مبنای شاخص ها……………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۱۶- شاخص های توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۱۷- ویژگی شاخص ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۳-۱۸- شاخص های پژوهش و فرایند انتخاب آنها…………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۱۸-۱- گام اول: شناسایی اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۱۸-۲- گام دوم: تبیین معیارهای طراحی و انتخاب شاخص های پایداری………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۱۸-۳- گام سوم: مؤلفه های مبنایی توسعه پایدار شهرهای کوچک………………………………………………………………………….۱۱۱
۳-۱۸-۴- گام چهارم: رهیافت ها و چارچوب سازماندهی و توسعه شاخص های پایداری شهرهای کوچک…………………….۱۱۲
۳-۱۸-۵- گام پنجم: سنجش شاخص ها از دید خبرگان کشور………………………………………………………………………………….۱۱۳
۳-۱۸-۶- گام ششم: محاسبه ی ارزش نهایی شاخص ها بر اساس نظریات خبرگان علمی…………………………………………….۱۱۵
۳-۱۸-۷- گام هفتم: استخراج شاخص های نهایی برای سنجش و ارزیابی پایداری………………………………………………………۱۱۶
۳-۱۹- روش شناسی تحلیل داده های پایداری……………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
فصل چهارم
شناخت منطقه مورد مطالعه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۴-۱- مطالعات طبیعی استان………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴-۱-۲- ویژگیهای اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۴-۱-۳- نقش عوامل طبیعی در استقرار و توزیع سکونتگاههای شهری استان ……………………………………………………………۱۳۱
۴-۱-۳-۱- توزیع و استقرار سکونتگاههای شهری بر اساس منابع آبی………………………………………………………………………..۱۳۲
۴-۱-۳-۲- توزیع و استقرار سکونتگاههای شهری بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیک…………………………………………….۱۳۳
۴-۱-۳-۲-۱- قابلیت اراضی، جنس خاک و پراکنش شهرها……………………………………………………………………………………….۱۳۵
۴-۱-۳-۲-۲- توزیع و استقرار شهرها بر اساس ویژگی های توپوگرافی……………………………………………………………………..۱۳۷
۴-۲- ساختار اجتماعی استان………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۴-۲-۱- تحلیل ساختار جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۴-۳- تحلیل نظام شهری استان و جایگاه شهرهای کوچک ………………………………………………………………………………………۱۴۰
۴-۳-۱- تحلیل پراکندگی جمعیت شهری استان بر حسب اندازه گروه های جمعیتی……………………………………………………..۱۴۱
۴-۳-۲- شبکه شهری استان مازندرانوجایگاه شهرهای کوچک…………………………………………………………………………………..۱۵۲
۴-۳-۳- سلسله مراتب شهری براساس طبقات جمعیتی و جایگاه شهرهای کوچک……………………………………………………۱۵۵
۴-۴-۴- سلسله مراتب شهری براساس الگوی رتبه- اندازه و نوع تعدیل یافته آن………………………………………………………..۱۵۷
۴-۴-۵- تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در شبکه شهری استان مازندران………………………………………………۱۶۹
۴-۴-۶- تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری نظام شهری استان………………………………………………………………………………….۱۶۹
۴-۴-۶-۱- عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………………………………………۱۶۹
۴-۴-۶-۲- ساختار قومی، تاریخی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………………۱۷۰
۴-۴-۶-۳- تأثیر مرکز استان بر مناطق پیرامونی……………………………………………………………………………………………………..۱۷۱
۴-۵- سطح بندی شهرهای استان مازندران بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…………………………………. ۱۷۳
۴-۵-۱- سطح بندی شهرهای استان مازندران بر حسب کارکردهای مختلف و جایگاه شهرهای کوچک………………………..۱۷۳
۴-۵-۲- بررسی کارکرد شهرهای استان براساس خدمات کلان موجود و جایگاه شهرهای کوچک………………………………۱۷۳
۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۴
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
۵-۱- یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
۵-۲- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۰
۵-۲-۱- سنجش و تحلیل پایداری زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………..۲۰۱
۵-۲-۲- سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۲۰۷
۵-۲-۳- سنجش و تحلیل پایداری اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………۲۱۴
۵-۲-۴- سنجش و تحلیل پایداری کالبدی……………………………………………………………………………………………………………..۲۲۰
۵-۲-۵- پایداری شهرهای کوچک و ویژگی های مکانی- فضایی……………………………………………………………………………….۲۲۷
۵-۳- تحلیل و راستی آزمایی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۹
۵-۴- آزمون فرضیه دو

دیدگاهتان را بنویسید