gis98.ir
بیشتر بخوانید

چگونگی کارکرد GPS

چگونگی کارکرد GPS:    اصلی که GPS به آن متکی می‌باشد اندازه گیری فاصله(مسافت یا Range) میان گیرنده و ماهواره است. همچنین ماهواره‌ها بدرستی اعلام می‌کنند در کجای مدار خود در بالای زمین قرار دارند. GPS تقریبا به صورت زیر کار می کند:   گر فاصله درست یک پدیده از یک ماهواره در فضا مشخص باشد […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

تاریخچه GPS

 تاریخچه GPS:    GPS دارای تاریخچه بسیار مهیج و سیر تکاملی جالبی می‌باشد و اخیرا استفاده از آن موجب اکتشافات قابل توجهی شده است. اما قبل از این که بیشتر راجع به GPS بدانیم، لازم است مطالب بیشتری در مورد ناوبری(Navigation) بدانیم.    عکس بالا نشان دهنده یکی از اولین نقشه هایی است که توسط […]

gis-98
بیشتر بخوانید

سیستم موقعیت یابی جهانی

سیستم موقعیت یابی جهانی چیست؟ GPSیعنی سیستم موقعیت یاب جهانی این سیستم تشکیل شده است از یک شبکه ۲۴ ماهواره ای در مدار زمین که توسط وزارت دفاع دولت آمریکا پشتیبانی میشود. هـدف اصـلی و اولـیـه از طـراحـی GPS ، اهـداف نـظامـی بـوده امـا از ســال ۱۹۸۰ به بـعــد بـرای اسـتـفاده های غــیر نـــــظامی نیز […]