gis98.ir
بیشتر بخوانید

آشنایی با WGS84 ، سیستم UTM و طول و عرض جغرافیایی _ بخش دوم (تاریخچه WGS)

تاریخچه تلاش برای یافتن مدلی که از آن برای جهت یابی و موقعیت شناسی استفاده شود از قرن ۱۹ میلادی آغاز شد.در این راستا ، مدار هایی بیضوی شکل تعریف شدند تا مبنای محاسبات و موقعیت سنجی بر اساس آنها صورت گیرد .(گفتیم که کره زمین در مداری تقریبا بیضوی شکل به دور خورشید میگردد […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

آشنایی با WGS84 ، سیستم UTM و طول و عرض جغرافیایی _ بخش اول (WGS84)

World Geodetic System سیستم ژئودتیک جهانی(WGS ) سیستم ژئودتیک جهانی ، سیستمی استانداردی است که در ناوبری از آن استفاده میشود.در این سیستم از الف:یک مرجع برای مختصات یابی ، ب:یک مرکز جرم برای زمین و پ: یک مدار شبیه به مسیر حرکت زمین در فضا استفاده میشود. توضیح بیشتر اینکه در بخش( الف) همانطور […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

آموزش تهیه Hillshade و عمق دادن به لایه رستری

بـــرای ســـاختHillshade ابتـــدا DEM منطقـــه را Add و فعـــال مـــی نمـــائیم. ســـپس گزینــه Compute Hillshade را از منــویSurface انتخــاب مــی کنــیم(بــرای ایــن کــار، الحاقیه Analyst Spatial باید فعال باشد. در غیر ایـن صـورت، گزینـه Surface در منوهـا مـشاهده نمی گردد). بعد از انجام این مراحل، پنجره Compute Hillshade باز می شود که در آن تنظیمات مربوط […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

کاربرد الحاقیه Network Analystدر جغرافیا و برنامه ریزی شهری

این الحاقیه در تجزیه و تحلیل های شبکه ای استفاده می شود و دارای سه گزینه مهم زیر است:  Find Best Route: برای یافتن بهترین مسیر بین دو نقطه.  Find Closet Facility: برای یافتن نزدیک ترین امکانات به یک مکان. Find service Area : برای یافتن مکان های مناسب برای سرویس دهی.   Find Best Route […]

gis 98.ir
بیشتر بخوانید

تهیه نقشه واحدهای همگن

یکی از نقشه هایی که پایه بسیاری از تحقیقات محسوب می شود، نقشه واحدهای همگن مانند نقشه واحدهای همگن ژئومرفولوژی است. برای تهیه نقشه واحدهای ژئومرفولوژی چهار لایه شیب، جهت، ارتفاع و زمین شناسی با هم ترکیب می شوند. هر یک از این لایه ها ابتدا طبقه بندی شده و سپس با هم به منظور […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

کاربردهای الحاقیه Geoprocessing

این الحاقیه کاربردهای گوناگونی دارد. ابتدا این الحاقیه را فعال نموده و سـپس از منـوی View گزینهWizard Geoprocessing را انتخاب می نمائیم. بـه ایـن ترتیـب، پنجـره Geoprocessing بـاز خواهد شد. پنجره Geoprocessing شامل گزینه های زیر است: Dissolve features based on an attribute Merge themes together Clip one theme based on another Intersect two themes […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی

جمع آوری و تفسیر داده ها درمورد یک عارضه رامی توان بدون اینکه بطور فیزیکی با آن در تماس بود، انجام داد، که این امر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و هوایی و نیز حرکت سنجنده در راستای مسیرهای آزاد، انجام می شود.   سنجش از دور ماهواره ای به یک ابزار معمول در […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

آشنایی با قسمت های مختلف سخت افزاری دستگاه GPS

ابتدا با قسمت های اصلی دستگاه خود آشنا می شویم . قسمت مربوط به باطری ، بخش مهمی از دستگاه شما می باشد . کلیه دستگاه های GPS بـرای فعالیـت در طبیعت باید خاصیت ضد آب داشته باشند . این محفظه باید با قابلیـت ضـد آب سـاخته شـده و شـما باید در حفظ و نگهداری […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

انواع GPS های مورد استفاده

GPS های استفاده شده در ناوبری هوایی In The Air کاربرد این نوع GPS ها در ناوبری هوایی و هواپیمایی می باشد. از جمله خصوصیات این نوع GPS ها ، داشتن LCD بزرگ جهـت دیـدن و پیغامهـای هشـداردهنده برای خلبان می باشد . مشخصات اصلی نمایش دهنده توسط این GPS ها نیز شـامل ارتفـاع ، سـرعت هوایی […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

اجرای درونیابی کریجینگ در محیط نرم افزارARCMAP

DTM و ساختار و مدل های پایگاه داده سطوحی نظیر سطح زمین یک پدیده پیوسته هستند یعنی برای مدلسازی کامل آن نیاز به بینهایت نقطه است. جمع آوری و ذخیره سازی یک چنین مجموعه داد هایی برای هر نوع سیستم رقومی غیرممکن است. بنابراین هدف ما نمایش سطح پیوسته به شکل رقومی با استفاده از […]