gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله کاربردهای فناوری سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت محیط زیست

چکیده مقاله : توسعه روزافزون پدیده های پویای محیطی نظیر خشکسالی، بیابانزایی، فرسایش خاک، آلودگی های زیست محیطی، تغییرات کاربری اراضی و … در قرن حاضر، تفکر استفاده از فناوری های جدید را برای ارزیابی و پایش آنها معطوف نموده است. از جمله مهمترین این فناوری ها که مبتنی بر فناوری های اطالعات مکانی هستند […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش ازدور درپیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه

چکیده مقاله : پیشبینی اثرات زیست محیطی از بخش های مهم ارزیابی زیست محیطی می باشد .تا کنون روشها و تکنیکهای مختلفی برای پیش بینی اثرات توسعه تهیه واجراشده است. در این پژوهش در ارتباط با کاربرد و استفاده از فنون سنجش از دور در پیشبینی اثرات زیست محیطی توسعه، تحقیق صورت گرفت. منطقه مطالعه […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دلایل رویکرد انسان به سنجش از دور ماهواره ایی

چ چیزی باعث شده که انسان ها به سنجش از دور نیاز پیدا کنند: با افزایش روز افزون جمعیت جهان، نیاز انسان به مواد غذایی به طور سریع در حال فزونی است و انسانها به طور مداوم برای شناخت سریع منابع زمینی، که تامین کننده اصلی مواد غذایی هستند تلاش می کنند. به عبارت دیگر […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار

چکیده مقاله : آب های زیرزمینی از منابع مهم بهره برداری ازآب در مناطق خشک و نیمه خشک می باشـند. هـدف از ایـن پـژوهش ارزیابی دقت روش های درونیابی جهت پیش بینی پراکنش مکانی تعدادی از شـاخص هـای کیفـی آبهـای زیرزمینـی دشـت شهربابک واقع در غرب استان کرمان می باشد. در این مطالعه ابتدا داده […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Erdas imagine 2014

این فایل اموزشی شامل موارد زیر می باشد: اضافه کردن ابزارهای دلخواه به Quick accdss toolba معرفی پوشه های کاری به نرم افزار برای صرف جویی در زمان بررسی انواع روش های باز کردن تصویر ترکیب باندهای تصاویر به روش های مختلف  استفاده از ابزار های اندازه گیری و…..  که به تفکیک در فایل زیر […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده مقاله : روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب همواره یکی از چالش های مدیران و تصمیم گیرندگان در حوزه منابع آب بوده است. در این پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مطق بولین، آب دشت مشهد براساس پارامترهای کیفی موثر در طبقه بندی شرب و کشاورزی پهنه بندی شد و سپس […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله بررسی قابلیت استفاده از تصاویر سنجنده TM به منظور بکارگیری در طرح ملی تهیه نقشه سیمای فرسایش خاک کشور

چکیده مقاله : آبخیزداری و حفاظت خاک، تنها با مدیریت صحیح از اراضی امکان پذیر است و این مهـم بـه ویـژه زمـانی اتفاق خواهد افتاد که شناخت کافی از فرسایش خاک حاصل شود. در این بررسی تلاش شده است تا قابلیت تهیه نقشه سیمای فرسایش از تصاویر ماهواره ای مورد ارزیابی قرار گیرد و جای […]

gis 98. ir
بیشتر بخوانید

امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیک های GIS

چکیده مقاله : تغذیه طبیعی اندک ، نرخ تبخیر بالا و بهره برداری فراوان ، ابخوان دشت میداود –  دالون را با افت مواجه  ساخته است. به همین جهت برای جلویگری از افت سطح اب زیرزمنی و افزایش حجم دخیره باید برنامه های مدیریتی صحیح اعمال شود و تعادل بهم خورده آبخوان احیا گردد. تغذیه مصنوعی […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

دانلود مقاله ارزیابی شاخص های PNI ،RAI ،SIP و SPI برای پهنه بندی شدت خشکسالی ایران با مقایسه دو روش درونیابی IDW و مدل ارتفاعی رقومی DEM

چکیده مقاله: خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که به طور دوره ای در اثر کمبود رطوبت ناشی از کاهش میزان بارندگی به وقوع می پیوندد؛ ازاین رو، برای ارزیابی خشکسالی، داده های بلندمدت بارش برای هر ایستگاه تحلیل شده است. در این پژوهش برای پهنه بنـدی خشکسـالی و ارزیـابی مناطق براساس شدت خشکسالی های به […]