ارتباط سنجش از دور و GIS

تمامی مطالعات و تجزیه و تحلیل ها در منابع طبیعی بر پایه و اساس اطلاعات محیطی استوارند . از آنجایی که این مطالعات به طور فزاینده ای با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی انجام می شوند و بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق عملیات دورسنجی کسب می شوند ، این دو فن آوری قرابت زیادی با یکدیگر دارند . در واقع سنجش از دور به عنوان منبع تأمین بسیاری از داده های مورد نیاز و GIS به عنوان سامانه ای که عمدتاً مدیریت تحلیل و ارائه مجدد اطلاعات را بر عهده دارند ارتباط تنگاتنگی پیدا نموده اند . ماهیت رقومی داده های سنجش از دور و اطلاعات حاصل از آنها که قابلیت ورود مستقیم آنها به سامانه های اطلاعات جغرافیایی را میسر ساخته است این ارتباط را تسهیل نموده است . ضرورت به کارگیری داده های بهنگام در مطالعات و برنامه ریزی ها و امکاناتی که سنجش از دور در این ارتباط فراهم می سازد ، پیوند این دو فن آوری را مستحکم تر می سازد .
علاوه بر دلایل و زمینه های یاد شده برای ارتباط بین سنجش از دور و GIS تشابه و هم پوشانی هایی نیز بین قابلیت و توانایی های ( توابع ) این دو سامانه وجود دارد که زمینه های تلفیق ، جمع بندی و یکپارچگی این دو مقوله را فراهم می سازد ، از جمله این تشابه ها می توان موارد ذیل را برشمرد :
– خروجی : خروجی به عنوان رکن چهارم وظایف GIS نیز به نوعی در سامانه های تجزیه و تحلیل سنجش از دور وجود دارد . در واقع در سنجش از دور نیز همواره این ضرورت محسوس بوده است که تصاویر و نتایج تجزیه و تحلیل آنها با کیفیتی مناسب و مطابق با اصول کارتوگرافی ارائه شوند .
– تهیه مدل رقومی ارتفاع : هر چند مدل رقومی زمین معمولاً از طریق درون یابی داده های ارتفاعی در GIS تهیه می شوند ولی امروزه امکان آن از طریق تحلیل تصاویر ماهواره ای استریوسکویی نیز فراهم شده است .
– توابع : بعضی از توابع نظیر طبقه بندی ، فیلتر ، تبدیل ، تغییر پروژکسیون و تطابق هندسی در سنجش از دور و GIS به کار گرفته می شوند .

پاسخ دهید