طرح هادی روستای شوربیک و عمادیه شهرستان رباط سنگ

کارفرما : بنیاد مسکن خراسان رضوی

مجری: شرکت ساج گستر کاسپین

موضوع : تولید نقشه جامع منطبق با استاندارد های بنیاد مسکن در راستای طرح هادی روستایی

در این پروژه برای اولین بار از تکنیک تصویربرداری هوایی توسط پهپاد و پردازش عکس هوایی و تولید نقشه نهایی به صورت موردی دوروستای شوربیک و عمادیه شهرستان رباط سنگ با موفقیت اجرا گردید . از محاسن تکنیک تولید نقشه از عکسهای هوایی میتوان کاهش هزینه و زمان را نامبرد . نقشه برداری میدانی مرسوم در بافتهای مسکونی به دلیل مشکلات متعدد بسیار زمانبر و پر هزینه میباشد در صورتی که روش نوین تصویربرداری هوایی و تولید نقشه از عکس هوایی بسیار سزیع و کم هزینه میباشد.

پاسخ دهید