موزاییک سازی عکس های هوایی

موزاییک نمودن عکس های هوایی عبارت است از مجموعه عکس های هوایی که معمولاً فصل مشترک آنها قطع شده و سپس به یکدیگر متصل میشوند. به عبارت دیگر نقشه های عکس ،همان عکس های هوایی هستند که به عنوان نقشه های مسطح به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند .با بزرگ و کوچک کردن عکس ها می توان آنها را در یک مقیاس مناسب درآورد .اطلاعاتی مانند عنوان ،اسامی و سایر اطلاعاتی که درنقشه ها وجود دارد ،به عکس های هوایی اضافه میشود و نقشه های عکسی ممکن است از یک عکس و یا تعدادی از عکس های چسبیده به هم باشند. این مجموعه  چسبیده به هم، موزاییک نامیده میشود .

تیم متخصص و با تجربه ساج گستر کاسپین با توانمندی ویژه خود آمادگی، مشاوره و اجرای انواع پروژه های موزاییک عکس هایی هوایی را به صورت ژئورفرنس شده و رقومی شده( برای نرم افزار Arc GIS) دارد.

 

پاسخ دهید