طرح مطالعاتی توسعه و احیای بند خاکی منطقه حفاظت شده سیرخون سنگان

 

کارفرما : اداره محیط زیست شهرستان خواف

مجری طرح : شرکت ساج گستر کاسپین

«منطقه حفاظت شده سیرخون» به وسعت ۵۴ هزار و ۳۲۸ هکتاردر جنوب شرقی استان خراسان رضوی قرار گرفته و ۱۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد، در نزدیکی شهرستان خواف است. در بخشی از مسیر کال‌شور و در نزدیکی روستای «مُژن آباد»، یک بند خاکی ایجاد شده که باعث تجمع آب و ایجاد یک لکه آبی وسیع شده است. این تالاب و بافت گیاهی اطراف آن، زیستگاه گونه‌های مختلف پرندگان و ایستگاه شماری از گونه‌های مهاجر است.» به دلیل بارشهای فصلی سال ۹۳ این بند تخریب گردیده و بخش وسعی از ظرفیت آبی این بند از دست رفته و میرود.

با توجه به بافت خاک و آب منطقه  بررسی علمی جهت احیای مجدد بند  در قالب طرح مطالعاتی توسط شرکت ساج گستر کاسپین شروع گردید. در مرحله اول نوع خاک و آب محل پروژه آنالیز گردید. در مرحله دوم  عکس هوایی منطقه تهیه شده و طی عملیات نرم افزاری DEM و نقشه توپوگرافی تولید گردید و در مرحله سوم نتایج میدانی پروژه توسط کارشناسان بررسی شده و مدل صحیحی برای احیای مجدد بند تدوین گردید تا در مرحله اجرایی به پیمانکار اجرایی تحویل گردد.

band12۲۰۱۵۰۴۳۰_۱۱۰۹۵۷

پاسخ دهید