مکانیابی مسیر انتقال گاز شهر میمه استان ایلام

کارفرما : شرکت گاز استان ایلام

مجری : شرکت ساج گستر کاسپین

هدف از اجرای این پروژه مسیر یابی بهینه خط انتقال گاز شهر میمه استان ایلام می باشد. با توجه به شرایط کوهستانی منطقه مذبور بایستی مسیری کوتاه و در عین حال قابل اجرا از لحاظ فنی انتخاب می گردید. متخصصین شرکت ساج گستر کاسپین پس از بررسی های میدانی این منطقه با استفاده از پارامترهای مورد نظرکارفرما( شرکت گاز استان ایلان) توانست با توانمندی GIS بهترین مسیر را ارائه دهد تا علاوه بر سهولت اجرای پروژه کوتاهترین مسیر ، کمترین هزینه اجرا و کمترین تخریب منابع طبیعی اعمال گردد.

 

پاسخ دهید