تبدیل DEM به کنتور و خطوط توپوگرافی

برای تبدیل مدل ارتفاعی DEM به خطوط کنتور برای پیاده سازی نقشه توپوگرافی طبق تصاویر زیر عمل کنید :

1

2

3

پاسخ دهید