محاسبه حجم برداشت معدن

مساحت مورد درخواست برداشت کارفرما در این پروژه ۳۰ هکتار بود که با استفاده از پهپاد عکس هوایی منطقه برداشت گردید و دریک عملیات نرم افزاری فشرده خروجی کار شامل عکس هوایی منطقه ، نقشه توپوگرافی و خروجی محاسباتی مورد نیاز کارفرما ایجاد گردید.

پاسخ دهید