تعیین معیارهای مؤثر بر مکان یابی شبکه‌ها و زیرساختهای برون شهری صنعت گاز با رویکرد GIS با تأکید بر مکانیابی جایگاه های سوخت CNG

چکیده

دست‌یابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی در سطح شهرها، یکی از اهداف اصلی دولت‌ها می‌باشد. یعنی توزیع متعادل خدمات مستلزم تعیین مکانی منابع و تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آنها دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، آمایش سرزمین با توجه به اهداف آن در تنظیم بهینه روابط انسان با نوع فعالیت و محیط در فضای ملی به منظور بهره‌برداری منطقی از تمامی امکانات و قابلیت‌ها، یکی از مهم‌ترین کاربردهای مطلوب در جهت به کارگیری و استفاده از GIS است که در زمینه‌های مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این تحقیق توزیع فضایی زیرساخت‌های صنعت گاز و به خصوص ایستگاه‌های CNG در سطح استان قم مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا وضع موجود ایستگاه‌های CNG از طریق فرم‌های نظرسنجی و مدل پیاده سازی شده در سیستم GIS بررسی شده است. در ادامه جهت مکان‌یابی بهینه جایگاه‌ها از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) بهره گرفته شد. مدل مورد استفاده در این تحقیق به منظور دست‌یابی به مکان‌های مناسب جهت استقرار ایستگاه‌های CNG، مدل همپوشانی شاخص می‌باشد و برای به دست آوردن وزن لایه‌ها از میان روش‌های ارزیابی تصمیم‌گیری چند معیاره، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به عنوان روشی جهت وزن دهی معیارها در قالب مقایسه‌های زوجی مورد استفاده قرار گرفته است. بعد از مشخص کردن امتیاز هر لایه، با استفاده از مدل همپوشانی شاخص مکان‌یابی ایستگاه‌های CNG انجام گرفت.

این مقاله توسط  علیرضا نصیری و ابوالقاسم چهرقانی در تاریخ ۸۹/۲/۱۴ صورت گرفته است .

 

 

 

 

برای دانلود اصل مقاله رو لینک زیر کلیک کنید

دانلود اصل مقاله

پاسخ دهید