برخی توانمندیهای شرکت ساج گستر کاسپین:

  • خدمات GIS

  • عکس برداری هوایی و تولید نقشه

  • تولید نرم افزارو طراحی سایت

  • مستندسازی پروژه

  • برگزاری دوره های آموزشی