اعضای متخصص ما

الیاس رمضانی پور

الیاس رمضانی پور

مدیر دپارتمان GIS

دانلود رزومه
 ابراهیم علی نیا

ابراهیم علی نیا

مدیر دپارتمان RS

دانلود رزومه
افسانه چناری

افسانه چناری

کارشناس فنی

دانلود رزومه
راضیه رجبی

راضیه رجبی

مدیر دپارتمان نرم افزار

دانلود رزومه
ستاره نعمتی مقدم

ستاره نعمتی مقدم

کارشناس حقوقی

دانلود رزومه
 سید احسان یثربی

سید احسان یثربی

مدیر روابط بین المللی

دانلود رزومه
سجاد صادقی

سجاد صادقی

کارشناس تحقیقات

دانلود رزومه
ابوالفضل امیری

ابوالفضل امیری

کارشناس آموزش

دانلود رزومه
فریبا دستجردی

فریبا دستجردی

کارشناس GIS

دانلود رزومه
نجمه سرائی

نجمه سرائی

کارشناس امور اداری

دانلود رزومه
 سید علی محمودی

سید علی محمودی

مدیر برنامه ریزی

دانلود رزومه