مولفه های سخت رویی

2-18مولفه های سخت رویی کوباسا(1982) سخت رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفه تعهد، کنترل، مبارزه جویی تشکیل شده است . 2-18-1تعهد افرادی که در بازخورد... متن کامل

ویژگیهای تاب آوری

2-14ویژگیهای تاب آوری نظریه های نخستین در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامدهای مثبت مواجهه با مصائب و ناملایمات زندگی تاکید داشتند. لوتار و همکاران(2000) این دسته از پژوهش ها... متن کامل

بررسی انواع تاب آوری

كودكان و نوجوانان قشر عظيمي از جمعيت هر كشور، خصوصاً جامعة ما را تشكيل مي دهند. آنان سرمايه هاي پر ارزش جامعه و اميدهاي درخشان مملكت تلقي مي شوند وعامل مهمي در توسعة اقتصادي، اجتماعي... متن کامل

عوامل ارتقای تاب آوری

تاب آوری فرایندی است برای فراهم سازی نوعی محیط حفاظتی و خلق فرصت هایی برای افراد نوجوان تا در اجتماعاشان مشارکت کنند . در شرایطی که به نقصان ها و کاستی ها بیشتر از توانایی ها توجه می... متن کامل

آموزش و افزایش هوش هیجانی

2-38 آموزش و افزایش هوش هیجانی آیا هوش هیجانی را می توان افزایش داد؟ آیا می توان آن را آموخت و آموزش داد؟ مادامی که تعدادی از تحقیقات از بحثی که به راستی حول هوش شناختی قرار دارد حمایت... متن کامل

آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند؟

2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی همیشه این سوال مطرح  بودهاست که آیا بین زن و مرد در سطح کلی هوش هیجانی به طور معناداری تفاوت وجود دارد یا خیر؟ دانیل گلمن (1998) بر این موضوع تاکید دارد... متن کامل

انواع هوش

2-27انواع هوش نظریه وکسلر: وکسلر معتقد است کارکرد هوش در چهارچوب گرایش های شخصیت تبیین پذیر است و به همین جهت در تفسیر نتایج خرده آزمون های خود به آنها توجه می نماید در تایید این نظریه... متن کامل