انواع سبك های رهبری

انواع سبك های رهبری با ملاحظه تعاریف یاد شده در نظریه‌های رهبری و با توجه به متغیر بودن رفتار در شرایط متفاوت می‌توان دریافت كه شیوه یا سبك رهبری متغیر است و نمی‌توان در كلیة شرایط... متن کامل

سنجش کیفیت خدمات

سنجش کیفیت خدمات عبارتست از اندازه گیری میزان انتظارات برآورده شده مشتری توسط یک سازمان. زيتهامل»، «پاراسورامان» و «بري»در سال ١٩٩٠، كيفيت خدمات را «تفاوت بين انتظارات مشتريان و... متن کامل

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد استفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن نوزدهم باز می گردد. می توان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر توسعه اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب، مدیریت توسعه پیدا... متن کامل

مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني يک مسأله کليدي در سازمانها از دست رفتن دانش به واسطه ترک کارکنان است. سازمانهاي کوچک و متوسط بيشتر مستعد اين وضعيت هستند زيرا افراد به طور دائم در جستجوي ارتقاء... متن کامل

مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي

مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي بهترين حوزه مناسب براي مقايسه هوش عاطفي و هوش عقلي محيط كار است. زيرا فرد در محيط كار خود علاوه بر توانمندي‌هاي علمي (كه از هوش عقلي نتيجه مي‌شود) از... متن کامل