………………………………………………………………………….192-2- 1-4 عوامل تعیین کننده هوش... متن کامل

برنامه های آموزشی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  8نمودار (4-1) درصد آموزگاران ومدیران به تفکیک جنسیت 79نمودار (4-2) درصدنمونه آماری به تفکیک سن 80نمودار (4-3)... متن کامل