آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند؟

2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی همیشه این سوال مطرح  بودهاست که آیا بین زن و مرد در سطح کلی هوش هیجانی به طور معناداری تفاوت وجود دارد یا خیر؟ دانیل گلمن (1998) بر این موضوع تاکید دارد... متن کامل

انواع هوش

2-27انواع هوش نظریه وکسلر: وکسلر معتقد است کارکرد هوش در چهارچوب گرایش های شخصیت تبیین پذیر است و به همین جهت در تفسیر نتایج خرده آزمون های خود به آنها توجه می نماید در تایید این نظریه... متن کامل