gis98.ir
بیشتر بخوانید

آشنایی با WGS84 ، سیستم UTM و طول و عرض جغرافیایی _ بخش دوم (تاریخچه WGS)

تاریخچه تلاش برای یافتن مدلی که از آن برای جهت یابی و موقعیت شناسی استفاده شود از قرن ۱۹ میلادی آغاز شد.در این راستا ، مدار هایی بیضوی شکل تعریف شدند تا مبنای محاسبات و موقعیت سنجی بر اساس آنها صورت گیرد .(گفتیم که کره زمین در مداری تقریبا بیضوی شکل به دور خورشید میگردد […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

آشنایی با WGS84 ، سیستم UTM و طول و عرض جغرافیایی _ بخش اول (WGS84)

World Geodetic System سیستم ژئودتیک جهانی(WGS ) سیستم ژئودتیک جهانی ، سیستمی استانداردی است که در ناوبری از آن استفاده میشود.در این سیستم از الف:یک مرجع برای مختصات یابی ، ب:یک مرکز جرم برای زمین و پ: یک مدار شبیه به مسیر حرکت زمین در فضا استفاده میشود. توضیح بیشتر اینکه در بخش( الف) همانطور […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

آموزش تهیه Hillshade و عمق دادن به لایه رستری

بـــرای ســـاختHillshade ابتـــدا DEM منطقـــه را Add و فعـــال مـــی نمـــائیم. ســـپس گزینــه Compute Hillshade را از منــویSurface انتخــاب مــی کنــیم(بــرای ایــن کــار، الحاقیه Analyst Spatial باید فعال باشد. در غیر ایـن صـورت، گزینـه Surface در منوهـا مـشاهده نمی گردد). بعد از انجام این مراحل، پنجره Compute Hillshade باز می شود که در آن تنظیمات مربوط […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

کاربرد الحاقیه Network Analystدر جغرافیا و برنامه ریزی شهری

این الحاقیه در تجزیه و تحلیل های شبکه ای استفاده می شود و دارای سه گزینه مهم زیر است:  Find Best Route: برای یافتن بهترین مسیر بین دو نقطه.  Find Closet Facility: برای یافتن نزدیک ترین امکانات به یک مکان. Find service Area : برای یافتن مکان های مناسب برای سرویس دهی.   Find Best Route […]

gis 98.ir
بیشتر بخوانید

تهیه نقشه واحدهای همگن

یکی از نقشه هایی که پایه بسیاری از تحقیقات محسوب می شود، نقشه واحدهای همگن مانند نقشه واحدهای همگن ژئومرفولوژی است. برای تهیه نقشه واحدهای ژئومرفولوژی چهار لایه شیب، جهت، ارتفاع و زمین شناسی با هم ترکیب می شوند. هر یک از این لایه ها ابتدا طبقه بندی شده و سپس با هم به منظور […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

کاربردهای الحاقیه Geoprocessing

این الحاقیه کاربردهای گوناگونی دارد. ابتدا این الحاقیه را فعال نموده و سـپس از منـوی View گزینهWizard Geoprocessing را انتخاب می نمائیم. بـه ایـن ترتیـب، پنجـره Geoprocessing بـاز خواهد شد. پنجره Geoprocessing شامل گزینه های زیر است: Dissolve features based on an attribute Merge themes together Clip one theme based on another Intersect two themes […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

اجرای درونیابی کریجینگ در محیط نرم افزارARCMAP

DTM و ساختار و مدل های پایگاه داده سطوحی نظیر سطح زمین یک پدیده پیوسته هستند یعنی برای مدلسازی کامل آن نیاز به بینهایت نقطه است. جمع آوری و ذخیره سازی یک چنین مجموعه داد هایی برای هر نوع سیستم رقومی غیرممکن است. بنابراین هدف ما نمایش سطح پیوسته به شکل رقومی با استفاده از […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه ها (بخش دوم:مراحل ترسیم line Stream Center ،Banks و Flowpaths روی TIN )

مراحل ترسیم line Stream Center ،Banks و Flowpaths که روی TIN انجام شده است. از روی عکس های هوایی منطقه نیز می توان پهنه بندی سیلاب را انجام داد. البته موفقیـت ایـن روش به وجود عکس های هوایی یک رودخانه و اراضی حاشیه آن در زمان سیلاب بـستگی دارد. در این روش اگر عکس های […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه ها ( بخش اول : الحاقیه GeoRAS-HEC)

از این الحاقیه برای پهنه بندی خطر سیلاب و همچنین پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه ها به طور گسترده ای استفاده می شود. برای پهنه بندی خطر سیلاب می توان از این الحاقیه و نرم افزار RAS-HEC استفاده نمود. البته الحاقیه های دیگری نیز برای این امر وجود دارند. پهنه بندی خطر سیلاب برای دشت […]

gis98.ir
بیشتر بخوانید

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی ( کاربردهای الحاقیه Basin)

الحاقیه دیگری که می توان در زمینه هیدرولوژی از آن اسـتفاده نمـود، Basin مـی باشـد. بـرای استفاده از آن ابتدا این الحاقیه را تحت نام Basin1 فعال نموده و DEM مورد نظر را Add مـی کنـیم. مراحل اولیـه کـار مـشابه الحاقیـه Modeling Hydrologic اسـت. بعـد از فعـال کـردن Basin1 و DEM، روی آیکن Initiate کلیـک […]