کبدي، افزايش، آنزيم، بيليروبين

اسيدهايآمينه(گليکونئوژنز) از وظايف کبد ميباشد و در صورت آسيب ديدن کبد، در متابوليسم گلوکز اختلال ايجاد ميشود که خود اين اختلال موجب کاهش گلوکز در دسترس شده و عامل مهمي در سکتههاي... متن کامل

بهبود عملکرد، استان فارس

فهرست جداول1-1: تاکسونومي گياه يونجه 502- 1- گروه بندي تيمارها و غلظت مصرفي عصارهها 652- 2- برنامه واکسيناسيون جوجههاي گوشتي 662-3- روش آزمايش و کيتهاي مورد استفاده 723-1: مقدار ميانگين و انحراف... متن کامل

منبع پایان نامه درباره شبیه سازی

^((-μ_h)/(K_B T_e )) )+(K_B T_0 )^2 Li_2 (-e^((-μ_0)/(K_B T_0 )) ))‏426n_ex ℏω=4/π 〖(K_B T_e)〗^3/〖(ℏυ_0)〗^2 {〖-Li〗_3 (-e^(μ_e/(K_B T_e )) )-Li_3 (-e^(〖-μ〗_h/(K_B T_e )) )}-4/π 〖(K_B T_0)〗^3/〖(ℏυ_0)〗^2 {〖-Li〗_3 (-e^(μ_0/(K_B T_0 )) )-Li_3 (-e^(〖-μ〗_0/(K_B T_0 )) )}که در... متن کامل

منبع پایان نامه درباره شبیه سازی

در انرژی‌های خاصی در نوارها بررسی می‌کنند. در روش آزمایش قبل امکان اندازه‌گیری زمان باز ترکیب حامل‌ها نیست. در دمای اتاق پاسخ نوری گرافن در ناحیه تراهرتز غالبا داخل نواری و با... متن کامل

منبع پایان نامه درباره شبیه سازی

نگاری دمش-کاوشگر در مورد خواص نوری گرافن 313-5-چگونگی مدل کردن گرافن برای شبیه سازی تقویت(براساس نتایج طیف نگاری) 333-5-1-مدل اول(مدل پدیده شناختی) 333-5-2-مدل دوم(معادله انتقال بولتزمن) 344فصل... متن کامل