پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، گونه شناسی، دوران پهلوی، پهلوی اول

سپاسگزاری با تقدیر و تشکر از استاد فرهیخته و فرزانه سرکار خانم دکتر مریم کامیار که همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام و اکمال پایان نامه بوده اند و بدون راهنمایی های ایشان... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد توسعه پاید، برنامه ریزی، توسعه پایدار، استراتژی

می‌گردد. فضا حاصل فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است و لذا کنترل، ارزیابی و جهت دهی به این فعالیت ها منجر به شکل‌گیری فضا می‌گردد. پس حرکت به سمت حرکت‌های اجتماعی مبتنی بر مکان... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی، توسعه پاید، توسعه پایدار، زیست محیطی

رشد و پیشرفت های تکنولوژی در اقتصاد بازار آزاد به عنوان اصلی اساسی پذیرفته شده است. در این رویکرد موفقیت و کارایی و توانمندی ارزشهای مکانی بازار به کارکردهای محیطی و اقتصادی آن... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد توسعه پایدار، توسعه پاید، محیط زیست، توانمندسازی

به ۲/۴۸ میلیون نفر و تعداد کلا‌ن شهرهای کشور به هشت کلا‌ن شهر رسید که ۲/۲۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. بیشترین تعداد نقاط شهری همچنان متعلق به شهرهای کوچک بین ۵ تا ۲۵ هزار... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد بخش کشاورزی، جهانی شدن، مناطق شهری، نیروی کار

از شهرها کشانیده و به نوعی، پایداری را در این شهرها تقویت کرد. ۲-۱-۵-ضرورت های توجه به شهرهای کوچک در فرآیند پایداری تداوم روند شهرنشینی در ۵۰ سال گذشته باعث شده است که بیش از نیمی از... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه شهر

میانی وبیش از ۵۰۰‌‌هزار نفر شهرهای بزرگ طبقه بندی شده‌اند(همان). در رابطه با تعریف شهر کوچک، فیلهو۹ به این نکته اشاره می کند که شاید تنها چیزی که بتوان در این رابطه تعیین کرد،... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد توسعه پاید، توسعه شهر، طبقه بندی، توسعه پایدار

منابع تجدید ناپذیر و نحو? استفاد? صحیح از منابع تجدیـد شونده متنـاسب با میزان بازتولید آنها مطرح است. در نگرش اقتصادی- اجتماعی نیز، تنها حفاظت از سرمایه های طبیعی و نظام های زیست... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد پایداری شهری، توسعه پایدار، توسعه پاید، ارزیابی پایداری

کیفیت زندگی را تعیین می کنند؟? با استفاده از دو مدل متکی به تکنیک های رگرسیون خطی به مطالعه ۷۸ شهر بالای یکصد هزار نفر کشور اسپانیا در فاصله سالهای ۲۰۰۹ و۲۰۱۰ میلادی پرداخته اند. هدف... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، ارزیابی پایداری، زیست محیطی

TOPSIS و آزمون های ویلکاکسون و علامت تک نمونه ای در محیط SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهر دهدشت به لحاظ شاخص های توسعه پایدار(زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی)... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد توسعه پایدار، توسعه پاید، شهر تهران، سلسله مراتب

گیرد، یکی از مهمترین و موثرترین تلاشها، عطف توجهات و مطالعات بر کانونهای کوچک شهری و به نوعی تعیین و ارزیابی نقش و کارکردهای آنها در توسعه منطقه‌ای است. وی در ادامه، با طرح سوالات و... متن کامل