آموزش نرم افزار Erdas imagine 2014

این فایل اموزشی شامل موارد زیر می باشد:

اضافه کردن ابزارهای دلخواه به Quick accdss toolba

معرفی پوشه های کاری به نرم افزار برای صرف جویی در زمان

بررسی انواع روش های باز کردن تصویر

ترکیب باندهای تصاویر به روش های مختلف 

استفاده از ابزار های اندازه گیری و….. 

که به تفکیک در فایل زیر به نمایش گذاشته شده است.

WWW.GIS98.IR

دانلود

پاسخ دهید