دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار

چکیده مقاله :

آب های زیرزمینی از منابع مهم بهره برداری ازآب در مناطق خشک و نیمه خشک می باشـند. هـدف از ایـن پـژوهش ارزیابی دقت روش های درونیابی جهت پیش بینی پراکنش مکانی تعدادی از شـاخص هـای کیفـی آبهـای زیرزمینـی دشـت شهربابک واقع در غرب استان کرمان می باشد. در این مطالعه ابتدا داده های کیفی ۵۶ حلقـه چـاه بـا توجـه بـه پـراکنش و صحت آنها در سال آبی ۹۱-۱۳۹۰ انتخاب، و سپس کنترل و بازسـازی داده هـا صـورت گرفـت. آزمـون کلومـوگروف- اسمیرنوف نشان داد که داده ها نرمال نبوده و در نتیجه جهت نرمالسازی از داده ها لگاریتم گرفته شد. سپس با اسـتفاده از نرم افزار +GS بهترین مدل واریوگرام بـه سـاختار فضـایی داده هـا بـرازش داده شـد. نتـایج نشـان داد کـه بـرای ایـن پارامترهای کیفیت، مدل های کروی، خطی و نمایی بهترین مدل نیم تغییرنماها می باشند. سپس تغییرپذیری آنها با روش- های مختلف درونیابی همچون کریجینگ، کوکریجینگ و عکس مجذور فاصله با توان های یک تا سـه مـورد بررسـی قـرار گرفت. نتایج نشان داد روش های زمین آماری برتری قابل ملاحظه ای نسبت به روش های معین داشته که روش کریجینـگ بهترین روش است. در پارامترهای TDS ،EC و Cl کمترین میزان RMSE در روش کریجینگ معمولی با مـدل کـروی بـه ترتیب ۸۴۴/۶ ،۱۲۱۴ و ۱۰/۶۱  محاسبه شده است. سپس نقشه های پهنه بندی ایـن سـه عنصـر بـا مناسـبتـرین روش در محیط نرم افزار ArcGIS ترسیم گردید. بررسی تغییرات مکانی و زمانی اکثر پارامترها همبستگی آنها را بـا هـم و رونـد نزولی بودن آنها را در طول دوره مورد بررسی نشان داد. همچنین آبخوان دشت از لحاظ مصارف کشاورزی و شـرب با استانداردهای ویلکاکس و شولر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج استاندارد ویلکاکس نشان داد که آب ۳۰ حلقه از چـاه- های واقع در این دشت در وضعیت نامناسب بوده اند و نتایج دیاگرام شولر غیرقابل شرب بـودن آب زیرزمینـی در ۴۹/۳ درصد از مساحت دشت را تایید کرد.

 کلمات کلیدی :درونیابی، دشت شهربابک، زمینآمار، شولر، کریجینگ، ویلکاکس

نویسنده :افشین جهانشاهی، عین اله روحی مقدم، عبدالحمید دهواری

منبع: دانش آب و خاک

WWW.GIS98.IR

دانلود

پاسخ دهید