دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش ازدور درپیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه

چکیده مقاله :

پیشبینی اثرات زیست محیطی از بخش های مهم ارزیابی زیست محیطی می باشد .تا کنون روشها و تکنیکهای مختلفی برای پیش بینی اثرات توسعه تهیه واجراشده است. در این پژوهش در ارتباط با کاربرد و استفاده از فنون سنجش از دور در پیشبینی اثرات زیست محیطی توسعه، تحقیق صورت گرفت. منطقه مطالعه موردی شهرستان رباط کریم بود.فرض بر قادر به بینی اثرات زیست محیطی توسعه پیش این بوده که تصاویر ماهواره ای بدلیل تولید آنها بصورت سریهای زمانی هستند. فاکتور زیست محیطی که پیشبینی اثرات توسعه برروی آن صورت گرفت پوشش گیاهی طبیعی بوده است. اثرات توسعه منطقه بر پوشش گیاهی از نظرسطح پوشش گیاهی ومیزان بیوماس مورد بررسی قرار گرفت.تهیه اطلاعات و داده های پوشش گیاهی و کاربری اراضی در سالهای مختلف با استفاده ازتصاویر ماهواره ای انجام شد.میزان بیوماس با استفاده از شاخصهای SAVI و NDVI اندازهگیری گردید.در مرحله بعد با استفاده از روابط و مدلهای رگرسیونی مدلهای پیش بینی اثرات توسعه بر پوشش گیاهی تهیه گردید.تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در این تحقیق از ماهواره لندست با سنجنده های TMو+ETM با شماره ردیف و مسیر ۳۵-۱۶۵ و ۳۵-۱۶۴بوده است. نتایج روابط رگرسیونی برآورد بیوماس، بوسیله تست t نمونههای جفت آزمون شد و درسطح۰/۰۵تفاوتی معنی داری بین متوسط مقدار برآوردی و شاهدها وجود نداشت.همچنین تمامی مدلهای رگرسیونی بدست آمده برای پیشبینی اثرات توسعه دارای ضریب همبستگی و تبیین بالای ۰/۹بودند.با توجه به نتایج بدست آمده برای بسیاری از اجزای محیط زیست که اطلاعات آنها توسط تصاویر ماهواره ای قابل برداشت است تهیه مدلهای پیشبینی اثرات توسعه بوسیله روابط رگرسیون قابل اجراست و پیشنهاد میگرد.

کلمات کلیدی: سنجش ازدور ،اثرات زیست محیطی،پیش بینی، SAVI،پوشش گیاهی،بیوماس،NDVI

نویسنده : پژمان رودگرمی، نعمت الله خراسانی، سید مسعود نوری، جعفر نوری

WWW.GIS98.IR

دانلود

پاسخ دهید