منابع و ماخذ تحقیق حداکثر قدرت

اسکاپولوتراسيک 75 جدول 2- 4: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعاليت عضلات شانه در طي الويشن شانه 75 جدول 3-1: مشخصات گروه‌هاي مختلف تحقيق 79 جدول 4-1: ويژگي‌هاي دموگرافيک گروه‌هاي مختلف... متن کامل