منابع و ماخذ مقاله موالات

نیز از بسیاری قواعد گفت هشده در ایجاب تبعیت می نماید. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا... متن کامل