منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، مالکیت فکری، حقوق مالکانه، قرارداد واگذاری

که گفته شد انحلال قرارداد با بطلان آن فرق میکند. ب: مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد ممکنالوفا باشد ولی به علتی که پس از عقد عارض شده، غیرممکن گردد. این صورت دو فرض دارد: ۱- عذر محتمل... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله فورس ماژور، عدم امکان اجرا، مالکیت فکری، بهره بردار

کار را به مدت… ماه بدون تقبل و تحمل خسارت و هزینهی اضافی درخواست کند . ۷- پیش بینی تجدید زمان بندی موضوع قرارداد به گونهای که تاثیر منفی از وقفهی فورس ماژور به حداقل برسد.”۲۲۳... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله فورس ماژور، بهره بردار، عدم امکان اجرا، قانون مدنی

غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز میدارد. فورس ماژور موجب برائت است . فورس ماژور به معنای خاص در مقابل حادثهی غیرمترقبه قرار میگیرد و عبارت از حادثه بیرونی است؛ بدین... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، قانون مدنی، مالکیت فکری، قواعد عمومی

مبیع، یک ماده بدان اختصاص داده است. مطابق مادهی ۳۸۰ ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، تعدیل قرارداد، قانون مدنی، مالکیت فکری

رویدادی غیر منتظره تعادل اقتصادی عوضین را بر هم میزند وجود دارد به عبارت دیگر قاعده لاضرر گنجایش پذیرش این فرض را دارد زیرا باید هر ضرر ناروایی را دفع کند و در ناروایی ضرر ناشی از... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، قانون مدنی، خیار عیب، مالکیت فکری

صورت که در اذن، غالبا اذن دهنده، هر زمان که خواست میتواند از اذن خود خود رجوع نماید و در قراردادهایمجوزبهره برداری نیز با توجه به حق عدول و استرداد (با فرض پذیرش)، مجوزدهنده با رعایت... متن کامل