منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، عقد اجاره، اجاره اشیاء، قانون مدنی

درآوردهاست.۱۱۴ سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا در حقوق ما امکان انعقاد عقد انتقال قطعی در قالب صلح وجود دارد؟ طبق مادهی ۷۵۸ ق.م صلح عقدی است جامع و قالبی است برای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله طلاق، ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی، حق مالکیت

است که پدیدههای صنعتی تا زمانی که علنی نشده و به ثبت نرسند مالیت نداشتهاست؛ بنابراین در اثر ثبت علائم یا اختراع یا طرح صنعتی است که پدیدههای صنعتی مالیت یافته و از جنبهی ذهنی بودن و... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، قانون مدنی، مالکیت صنعتی، وجود خارجی

مجوزگیرنده دارد نگران این مسئله باشد که او نتواند از موضوع مجوز استفاده لازم و درست بنماید و در نتیجه منافع اقتصادیش به خطر بیفتد، بنابراین برای اینکه خود را در بستری امن قرار دهد،... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله بهره بردار، انتقال مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت

آن وارد عرصه صنعت شده باشد.۴۹ درحوزهی مالکیت صنعتی، این نوع از قراردادها (انتقال قطعی)، در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی و همچنین در آییننامهی اجرایی آن به کرات... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، پدیدآورنده

ی حق مالکیتی بر نسخهی اصلی اثر است که بیگمان مالکیت بر عین به شمار آمده و موجد نتایج مالی است و باز هم او حقی انحصاری در اختیار دارد که هرگاه بخواهد، میتواند اثر را نشر و عرضه نموده یا... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالی

مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.” فقها هم در تعریف مال به گونهای بر این دو شرط نظر داشتهاند، به گونهای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد درباره کیفیات پدیداری، بین الاذهانی، اصطلاحات مش، رمان تاریخی

داشته باشند برای فرض کردن‌ اینکه بشر از دو چیز مفارق تشکیل شده است. ۲. فرض کنید جونز ‌این وجودهای برهانی۱۷۷ را تفکرات نامیده است. می‌توان پذیرفت که قالب تفکراتی که وی معرفی کرده... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد درباره رفتارگرایی، فیزیولوژی، روانشناسی، سازماندهی

«تناظرِ» وضع‌‌‌واقع‌های نظری با وضع‌‌‌واقع‌های مشاهدتی یک نوع موقتی است که قطعاتی از جملات را در بحث مشاهدتی به جملات در ‌این تئوری امکان‌‌‌پذیر سازد. برای مثال در تئوری... متن کامل