سبک های فرزند  پروری

2-21سبک های فرزند  پروری خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین فرزند و محیط را به وجود می آورد. کودك در خانواده پندارهاي اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می... متن کامل

مولفه های سخت رویی

2-18مولفه های سخت رویی کوباسا(1982) سخت رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفه تعهد، کنترل، مبارزه جویی تشکیل شده است . 2-18-1تعهد افرادی که در بازخورد... متن کامل