منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل

1930) حرکت همزمان و مداوم کتف و بازو را در طي الويشن بازو توصيف کرد. در همين زمان کادمن (Codman, 1934) يافته مشابهي گزارش و اين حرکات هماهنگ را ريتم اسکاپولوهومرال ناميد. اين‌چنين کارها بر... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه ورزشکاران

t al, 1976, Soderberg,1986). در دامنه‌ي حرکتي کامل 180 درجه‌ي خم کردن يا دور کردن، نسبت دوري بازويي به کتف 2 به 1 است. لذا 120 درجه‌ي حرکت دوري بازويي و 60 درجه حرکت کتف، دامنه‌ي حرکتي 180 درجه را توليد... متن کامل