اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب¬آوری در معتادان به مواد مخدر- قسمت ۱۰

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب¬آوری در معتادان به مواد مخدر- قسمت ۱۰

پس آزمون

 

 

متغیر مستقل

 

 

پیش آزمون

 

 

شیوه گزینش

 

 

گروه

 

 

 

T3

 

 

T2

 

 

X

 

 

T1

 

 

R

 

 

گروه آزمایش

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

T2

 

 

R

 

 

گروه کنترل

 

 

۳-۳) نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش به کمپ بادرود واقع در شهرستان نطنز مراجعه نموده و معتادان به انواع مواد را بدون در نظر گرفتن ماده مصرفی با پر کردن پرسشنامه های مربوط به استرس ادراک شده و تاب آوری و باور های غیر منطقی و به این صورت که افرادی که در پرسشنامه تاب اوری و استرس ادراک شده نمره پایین و در پرسسشامه باورهای غیر منطقی،نمره بالا کسب کرده بودند، ۲۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.جمعیت گروه آزمایش ۱۰ نفر و گروه کنترل نیز ۱۰ نفر قرار داده شد.در ضمن دوره پیگیری در این پژوهش ۲ ماه در نظر گرفته شد.
۴-۳) ملاک های ورود افراد به دوره آموزشی
– داشتن ملاک های DSM 5
وابستگی به مواد بر اساس ملاک های DSM.TV.TR
-عدم وجود علائم سایکوز و اختلالات شدید روانپزشکی
-داشتن حداقل تحصیلات دوره راهنمایی
۵-۳) ملاک های خروج افراد از دوره آموزشی
-داشتن غیبت بیش از سه جلسه در طی دوره
-شرکت همزمان در برنامه های درمانی دیگر
-ابتلا به اختلالات روانپزشکی و بیماری های جسمی شدید که مانع شرکت در جلسات درمانی شود.

۶-۳) جامعه مورد پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه معتادان مراجعه کننده به کمپ بادرود می باشد.
۷-۳) نمونه پژوهش:
نمونه پژوهش از بین کسانی که در گروه سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال و تحصیلات حداقل سوم راهنمایی داشتند و معیارهای ورود و خروج را دارا می باشند و همچنین از بین افرادی که تازه در کمپ ثبت نام نمودند و دوره یک ماهه کمپ را آغاز کردند انتخاب شد. همچنین در پرسشنامه استرس ادراک شده و پرسشنامه باور های غیر منطقی نمره بالایی را کسب نمودند و همچنین در پرسشنامه تاب آوری نمره پایینی را بدست آوردند،۲۰نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند، و به صورت تصادفی ۱۰ نفر در گروه آزمایش و ۱۰ نفر در گروه گواه قرار داده شدند.

۸-۳) ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ­ها:
۱-۸-۳) پرسشنامه تفکرات غیر منطقی جونز (IBT): این پرسشنامه در سال ۱۹۶۸ توسط جونز به منظور سنجش عقاید غیر منطقی ساخته شده است. بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه ی عقاید و باور های غیر منطقی از این آزمون استفاده کرده اند. گزارش پژوهش وودز در سال ۱۹۹۲ حاکی از آن است که تا بهار سال ۹۲ در ۸۱ مقاله و ۲۵ پایان نامه ی دکتری از این ابزار استفاده شده است (دونابوش، ۱۳۷۷،نقل از گردی). این آزمون از ۱۰۰ سوال و ۱۰ مقیاس تشکیل شده است که هر مقیاس یکی از باور های غیر منطقی را اندازه گیری می کند.
۱)مقیاس عقیده به حمایت و تایید دیگران(DA): این باور را اندازه می گیرد که من باید مورد تایید و همه ی افراد جامعه یا کسانی که من را می شناسند قرار گیرم. من و کارهایم وقتی ارزشمندیم که دیگران بر آن مهر تایید بزنند. ده سوال؛ ( ۹۱،۸۱،۷۱،۶۱،۵۱،۴۱،۳۱،۲۱،۱۱،۱)
۲)مقیاس انتظار بالا از خود(HSE): باوری را اندازه می گیرد که من باید حداقل لیاقت و شایستگی را داشته باشم. ده سوال (۹۲،۸۲،۷۲،۶۲،۵۲،۴۲،۳۲،۲۲،۱۲،۲ ).
۳)مقیاس تمایل به سرزنش(BP): باوری را اندازه می گیرد که فرد اعتقاد دارد گروهی از مردم بد ذات و شرور هستند و باید به شدت تنبیه شوند.ده سوال، ( ۹۳،۸۳،۷۳،۶۳،۵۳،۴۳،۳۳،۲۳،۱۳،۳) این باور غیر منطقی را اندازه گیری می کند.
۴)مقیاس واکنش به درماندگی همراه با ناکامی(FR): اگر وقایع و حوادث آن طور نباشد که او می خواهد،در نهایت آن ناراحتی است و بدبختی زیادی را به دنبال خواهد داشت.سوالات این مقیاس عبارتند از: (۹۴،۸۴،۷۴،۶۴،۵۴،۴۴،۳۴،۲۴،۱۴،۴).
۵)بی مسئولیتی عاطفی(EL): آشفتگی و ناراحتی های من ناشی از مسائل و مشکلات و حوادث بد و خارجی زندگی است. سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۵،۸۵،۷۵،۶۵،۵۵،۴۵،۳۵،۲۵،۱۵،۵ ).
۶)مقیاس دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب(AO): قرار است حادثه یا اتفاق بد بیفتد.سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۶،۸۶،۷۶،۶۶،۵۶،۴۶،۳۶،۲۶،۱۶،۶ ).
۷)مقیاس اجتناب از مسائل(PA): اجتناب از مسائل و مسئولیت ها آسانتر از مواجهه شدن با آنهاست. سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۷،۸۷،۷۷،۶۷،۵۷،۴۷،۳۷،۲۷،۱۷،۷).
۸)مقیاس وابستگی(D): باید به افراد قوی تر از خود متکی بود یا اینکه بدون اتکا به افراد قوی تر سخت یا غیر ممکن خواهد بود. سوالات این مقیاس عبارتند از (۹۸،۸۸،۷۸،۶۸،۵۸،۴۸،۳۸،۲۸،۱۸،۸).
۹)ناامیدی نسبت به تغییر(HC): من همینم که هستم و تغییر من غیر ممکن و مشکل است.سوالات این مقیاس عبارتن از (۹۹،۸۹،۷۹،۶۹،۵۹،۴۹،۳۹،۲۹،۱۹،۹).
۱۰)کمال گرایی(P): برای هر مشکل و هر مسئله ای فقط یک راه حل درست و کامل وجود دارد و اگر آن بدست نیاید وحشتناک است. سوالات این مقیاس عبارتند از (۱۰۰،۹۰،۸۰،۷۰،۶۰،۵۰،۴۰،۳۰،۲۰،۱۰).
پایایی:IBT
منظور از پایایی اعتمادی که می توانیم به نتایج یک آزمون داشته باشیم .میانگین پایایی همه خرده مقیاس ها، که توسط تر کسلر و کارست اندازه گیری شد۷۴ درصد بدست آمد. جونز هم ضریب اعتبار این آزمون را با بهره گرفتن از روش بازآزمایی به ترتیب معادل ۸۸ درصد و ۹۲ درصد و خرده مقیاس ها را ۴۵ درصد تا ۹۵ درصد و ۶۶ درصد تا ۸۶ درصد گزارش کرده است.تقی پور هم اعتبار این آزمون را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۷۱ درصد گزارش نموده است. سلمانیان (۱۳۷۳) و سودانی (۱۳۷۵) هم در پژوهش های خود با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ضریب اعتبار این آزمون را به ترتیب ۷۰ درصد و ۷۹ درصد گزارش نموده اند. . در ضمن آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش ۸۱/. محاسبه شد.
روایی:IBT
گنجی (۱۳۸۶) بیان می دارد که روایی یعنی اینکه آزمون ما چه چیزی را اندازه گیری می کند.دوناپوش (۱۳۷۷) در تحقیقی به منظور هنجاریابی IBT، برای بررسی روایی این آزمون از دو روش روایی صوری و همگرا استفاده کرد. برای بررسی روایی همگرا، همبستگی آزمونIBT و آزمون افسردگی بک اندازه گیری شد که ضریب آ ۸۲ درصد محاسبه شد.روایی صوری این آزمون را هم به تایید متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی رساند (گردی و همگاران، ۱۳۸۲).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۲-۸-۳) پرسش نامه ی تاب آوری کونور و دیوید سون:
این پرسشنامه ۲۵ گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین ۱(کاملا نادرست) و ۵(همیشه درست) نمره گذاری می شود. محمدی (۱۳۸۴) در تحقیق خود با بهره گرفتن از الفای کرونباخ، ضریب اعتبار برابر با ۸۹ درصد را برای این پرسشنامه بدست آورد در این تحقیق برای تعیین روایی ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه و سپس از روش تحلیل عامل استفاده شد. محاسبه ی ضریب هر گویه با نمره کل نشان داد که به جز گویه ۳، ضرایب بین ۰ ،۴۱ تا ۰،۶۴ بودند.در مرحله بعد گویه های مقیاس با بهره گرفتن از روش مولفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. برای تعیین تعداد عوامل با بهره گرفتن از ملاک شیب خط نمودار scree و ارزش ویژه ی بالاتر از یک، یک عامل در مقیاس استخراج شد. در ضمن آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش ۸۴/. محاسبه شد.
۳-۸-۳) مقیاس استرس ادراک شده: این مقیاس توسط (کوهن، کامراک و مرملستاین، ۱۹۸۳) ساخته شده است. این مقیاس شامل ۱۴ گویه است. نمره گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرتی است و دامنه نمرات فرد بین (۰تا۵۶) در نوسان خواهد بود. فهم جملات ساده بوده، گزینه های پاسخ نیز به سادگی قابل درک می باشند. اعتبار و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از ۷۴% تا ۹۳% گزارش شده است (شربون و شوگرمن[۱۱۴]، ۱۹۹۱؛به نقل از ستوده ناورودی، زینعلی و خستگانان، ۱۳۹۱). در ضمن آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش ۸۵/. محاسبه شد.
۴-۸-۳) بسته آموزشی مدیریت استرس:
بسته آموزشی شامل خلاصه ای از محتوای ۱۰ جلسه ی درمان می باشد. این برنامه درمانی توسط آنتونی و همکاران (۲۰۰۷) تدوین شده است. هر جلسه شامل اطلاعات روانی-آموزشی در مورد تکنیک های مدیریت استرس و دستورالعمل های اساسی تمرین های آرمیدگی می باشد. در بسته آموزشی، فرم ها و برگه هایی جهت تکمیل فعالیت های درون جلسه ای به منظور افزایش سطح آگاهی شرکت کنندگان از فرایند های ظریف پاسخ استرس و همچنین تمرین تکنیک های مدیریت استرس در نمونه هایی از موقعیت های استرس زا طراحی شده است. علاوه بر فعالیت های درون جلسه ای، هر جلسه تکلیف خانگی را نیز در بر دارد که به افراد در کاربرد تکنیک های تازه آموخته شده در وقایع و شرایط استرس زای زندگی روزمره کمک می کند. پنج گام تکنیک های مدیریت استرس که در این برنامه مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از، بازسازی شناختی، آموزش مهارت های مقابله ای، آموزش ابرازگری، مدیریت خشم و ایجاد حمایت اجتماعی. برای آموزش هر کدام از این تکنیک ها به شرکت کنندگان، یک الی سه جلسه در نظر گرفته شده است.در ضمن الفای کرونباخ این بسته آموزشی ۸۷/. محاسبه شده است. در جدول زیر رئوس برنامه های آموزشی مدیریت استرس ارائه شده است:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول۳-۲ رئوس برنامه های آموزشی مدیریت استرس

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*