اختیار خریـد سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی

اختیار خریـد سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی: اختیار خرید سهام ، یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن ، حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد . کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست . این گواهی اختیار خرید سهام در بازار ، قابل خرید و فروش است . (اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق خود استفاده کند ، باید برگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند . شرکت سهام مورد درخواست را به آدرس وی ارسال می کند) انتشار گواهی اختیار خرید منبعی اصلی برای تأمین سرمایه شرکت به حساب نمی آید ، ولی شرکت می تواند با استفاده از آن اوراق قرضه خود را با اعطای چنین اختیاری به خریداران اوراق قرضه، راحت تر به فروش برساند و وقتی صاحبان این برگه ها از اختیار خود استفاده می کنند و سهام عادی جدیدی را می خرند ، نوعی تأمین مالی انجام می گیرد ، بنابراین اگر شرکتی در صدد برمی آید که برگه مربوط به اختیار خرید سهام را ضمیمه اوراق قرضه کند ، باید عوامل مشخصی را مورد ملاحظه قرار دهد و ببیند که اگر سرمایه گذاران از این حقوق استفاده کنند شرکت با چه وضعی مواجه خواهد شد . می توان این موضوع را به صورت زیر خلاصه کرد :

  1. تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آنهاست افزایش خواهد یافت ، از آن جهت این تقاضا به وجود می آید که اختیار خرید سهام در بازار دارای ارزش است . نتیجه کار این خواهد شد که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آنهاست کاهش می یابد .
  2. شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است ، هیچ گاه نمی تواند نسبت به استفاده از این حق مطمئن باشد . اگر این اختیارات مورد استفاده قرار گیرند ، سرمایه شرکت افزایش می یابد و شرکت به منابع مالی دائمی دست می یابد .
  3. اگر از اختیار خرید سهم استفاده شود . تعداد سهامی که در دست مردم است افزایش خواهد یافت .
  4. استفاده از اختیار خرید سهام عادی باعث می شود که سود هر سهم کاهش یابد و دست کم به صورت موقت ، از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته شود ، از طرف دیگر افزاش تعداد آراء سایر سهامداران باعث تضعیف موقت مدیران و سهامداران عمده شرکت می گردد .
]]>