ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت ۱۰

ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت ۱۰

۳-۴ روش فازی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی سازمان
در قسمت قبل دسته معیارهای مختلف در انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان معرفی شد. در این قسمت با استفاده از منطق فازی به ارائه راهکار خود انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می‌پردازیم. برای انجام این ابتدا باید دسته معیارهای مورد استفاده را به فضای فازی منتقل کرده و سپس سیستم پیشنهادی را بر اساس این دسته معیارهای فازی پیاده سازی کنیم. در زیر و همچنین شکل ۳-۱ بلوک دیاگرام و مراحل انجام کار نشان داده شده است.
مرحله اول: معرفی معیارهای مورد استفاده
مرحله دوم: دسته بندی معیارها
مرحله سوم: فازی سازی ویژگی‌ها
مرحله چهارم : روش انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با روش فازی ممدانی
در شکل ۳-۱ بلوک دیاگرام مراحل فوق نشان داده است.
معرفی معیار های مورد استفاده
فازی سازی دسته معیارها
روش انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با روش فازی ممدانی
مقایسه نتایج
دسته بندی معیارها
۳-۳-۱ معیارها
همانگونه که قبلا گفته شد چهار دسته معیار تحت عنوان های معیارهای محصول، معیارهای فروشنده، معیارهای سیستمی و معیارهای هزینه بدست آمد. در زیر عناوین اختصاری در نظر گرفته شده برای این دسته معیارها قابل مشاهده می باشد :
معیارهای محصول به اختصار ProC
معیارهای فروشنده به اختصار VenC
معیارهای سیستمی به اختصار SysC
معیارهای هزینه به اختصار CosC
چهار دسته معیار PROC، VENC، SYSCوCOSC به عنوان معیارهای ‌های مورد استفاده در این پایان‌نامه برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده می‌شود. در مرحله بعد معیارهای مذکور را به فضای فازی منتقل میکنیم و روش پیشنهادی را برای اندازه‌گیری انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس معیار های مذکور مطرح می‌کنیم.
۳-۳-۲ فازی سازی دسته معیارها
در این مرحله از کار به فازی سازی چهار دسته معیار PROC، VENC، SYSCوCOSC که در واقع ورودی‌های سیستم پیشنهادی ما می‌باشند می‌پردازیم. برای یکنواختی کار، بازه‌ی تمام ورودی‌ها را بین صفر و یک نگاشت می‌کنیم. عبارات زبانی جهت فازی سازی این ورودی‌ها به صورت زیر هستند.برای این معیار ها از تابع عضویت مثلثی استفاده می کنیم. یک تابع عضویت مثلثی را می توان به وسیله رابطه ۳-۱ نشان داد.
معیار اول: معیارهای محصول
جدول ۳-۳ عبارات زبانی برای معیار PROC

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , ,
نام معیار محدوده نام اختصاری متغیر زبانی معادل انگلیسی
معیارهای محصول ۱-۰ PROC کم Low
متوسط Medium