جستجوی مقالات فارسی – 
ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت ۵

جستجوی مقالات فارسی – ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان- قسمت ۵

 مجموعه‌‌ی فازی  را زیرمجموعه‌ی فازی  گوییم و می‌نویسیم  ، اگر برای هر  ، داشته باشیم:  .
 دو مجموعه‌ی فازی  و  را مساوی گوییم و می‌نویسیم  ، اگر برای هر  داشته باشیم:
 مجموعه‌ی فازی  ، متمم مجموعه‌ی فازی  ، توسط تابع عضویت زیرتعریف می‌شود:
 
مثال۳ فرض کنید  و زیرمجموعه‌های فازی  و  به صورت زیر تعریف شده باشند:
 
 
در این صورت چون برای هر  ،  پس  و همچنین خواهیم داشت:
 
 
کارهای مرتبط
مطالعات مختلفی در ادبیات به ارائه ی رویکردها و چهارچوب هایی برای شناسایی معیارها و انتخاب سیستم مناسب برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته اند. بعضی از این مطالعات به بررسی و معرفی معیارهای مورد استفاده در انتخاب ERP مناسب و بعضی دیگر به ارائه روش و چارچوبی برای انتخاب ERP مناسب برای سازمان پرداخته اند.
در]۱۱[ به بررسی روش های مبتنی بر ANP، TOPSIS، برنامه ریزی خطی در انتخاب ERP مناسب برای انتخاب تهیه کنندگان در شرکت ASUS پرداختند.
در]۱۲ [با استفاده از تصمیم گیری چند معیاری هیبرید (MCDM) روش برای ارزیابی گزینه های مختلف ERP ارائه کردند. این چارچوب ارزیابی پیشنهادی از ادغام سه روش: فرآیند تحلیل شبکه ای، CI و اندازه گیری جذابیت و بر اساس تکنیک طبقه بندی ارزیابی می باشد.
در ]۱۳[ به بررسی متغییر های مهم در انتخاب ERP پرداختند. آنها با مطالعه داده های بدست آمده از ۲۱۷ سازمان به این نتیجه رسیدند که بعضی از فاکتورها در انتخاب و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مفید و بعضی ها حتی خطرناک هم حساب می شوند.
در ]۱۴[ نتایج یک مطالعه، شناسایی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل از مسائل مهم دخیل در اجرای ERP در شرکت های کوچک و متوسط انجام شد. آنها در این تحقیق به سه سوال اساسی در مورد این سازمان ها جواب دادند. ۱) فاکتورهای اصلی در موفقیت ERP ها کدامند؟ ۲) چگونه با این عوامل در طول فرآیند پیاده سازی یا انتخاب مقابل شویم. ۳) در کدام مرحله از فرآیند انتخاب و پیاده سازی این فاکتورها بیشترین تاثیر را دارند.
در ]۱۵[ روشی با استفاده از منطق فازی برای انتخاب erp در سازمان ارائه کردند. روش آنها تنها سه معیار برای انتخاب erp را شامل می شد. این معیار ها شامل هزینه، کارایی و پشتیبانی مشتری می شد.
برنویدر و کوچ مطالعه ای را در مورد تفاوت انتخاب ERPبین سازمان های کوچک و متوسط با سازمان های بزرگ انجام دادند. این مطالعه چارچوبی جامع برای تلفیق داده های به دست آمده از مطالعات حرفه ای با نتایج مصاحبه با فروشندگان، ارائه می کند ]۱۶[.
در ]۱۷[ ۷ معیار برای انتخاب ERP مناسب برای سازمان معرفی کردند. بعضی از آنها (قابلیت اطمینان و کارایی) بر اساس پارامتر های کیفی در نرم افزار می باشند و بعضی دیگر (هزینه، راحتی در استفاده، راحتی در سفارشی سازی، راحتی در پیاده سازی) جنبه های سازمانی و رضایت مشتری را از جنبه مشتری میدید.
در ]۱۸-۱۹[۱۳ معیار برای انتخاب ERP مناسب معرفی کردند. این معیارها عبارت اند از: عملکرد، قابلیت اطمینان، مناسب با فرآیند کسب و کار سازمان، هزینه، سطح سفارشی سازی، پشتیبانی فروشنده، سازگاری، در دسترس بودن، اعتبار فروشنده، فن آوری، یکپارچه سازی ماژول، مناسب با سازمان نظام. آنها برای انتخاب گزینه مناسب روشی ارائه نکردند.
در]۲۰[ روشی بر پایه تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب ERP مناسب سازمان ارائه کردند. آنها در این روش از معیارهای هزینه ها، زمان اجرا، عملکرد، کاربر پسند بودن، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان، اعتبار فروشنده، توانایی فنی فروشنده، خدمات فروشنده استفاده کردند.
وی و وانگ یک چارچوب جامع برای انتخاب ERP ارائه کردند. مدل آنها مرکب از روش میانگین فازی و رتبه بندی انتگرال فازی بود و گزینه ی نهایی، سیستمی بود که بالاتر ین امتیاز را در این مدل به دست آورد. همچنین مطالعه ی دیگر وی و همکاران به انتخاب سیستم ERP با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی اختصاص داشت.
مهم ترین مزایای این چارچوب،تضمین همسویی ساختار اهداف با راهبرد سازمان و تسریع دست یابی به اتفاق آرا بود.
در ]۲۱[ روشی بر پایه ANP و اعداد مثلثی فازی با استفاده از معیارهای هزینه لایسنس، پشتیبانی، هزینه نگهداری، کارایی، قابلیت تحقیق و توسعه، قابلیت پشیبانی تکتیکی، هزینه های آموزش، قابلیت به روز رسانی، راحتی در توسعه، درجه یکپارچگی، کامل بودن ماژول ها، سطح امنیت، قابلیت بازیابی، قابلیت تجمیع با سیستم های قدیمی و راحتی نگهداری استفاده کردند.
لیائو و همکاران برای انتخابERP با کمک الگور یتم درجه ی شباهت، مدلی بر مبنای پردازش اطلاعات زبان شناسانه ارائه کردند. از آنجا که این مدل اطلاعات عینی به دست آمده از سازمان های حرفه ای را با اطلاعات به دست آمده از اعضای تیم پروژه ترکیب می کند ، نتیجه ی تصمیم می تواند قابل اعتماد باشد. لین و چان نیز مدلی را با استفاده از رو یکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه کردند. مدل آنها، به سازمان اجازه می داد تا معیارهای انتخاب ERP را شناسایی و روابط میان آنها را دریابند و با مدل کردن سلسله مراتب معیارها، میزان تأثیر هریک را بسنجند]۲۲[
مالی و همکاران به بررسی موضوع انتخاب ERP و معیارهای آن را در یک سازمان کوچک آفریقای جنوبی پرداختند. آنها معتقدند که معیارهای قیمت، تبعیت و سازگاری با وظایف ساز مان و پشتیبانی و خدمات پس از فروش برای سازمان های میان سایز آفریقای جنوبی، بسیار اهمیت دارند و به علاوه، سازمان های تولیدی و غیرتولیدی ارزش متفاوتی برای معیارهای گوناگون قائل هستند ]۲۳[
برنویدر و همکاران، معیارهایی را برای ارزیابی سیستم های ERP در اروپا بررسی کردند . هدف آنها، بررسی پیچیدگی های انتخاب فناوری، تسهیل پروژه ها و برقراری ارتباط بین سطوح رضایت ملیت های گوناگون اتحادیه ی اروپا در دستاورد ه ای ERP بود ]۲۴[
کومار و همکاران با مطالعه در سازمان های کانادایی به بررسی فرضیه های کلیدی و استراتژ ی های موفق در پروژ ههای اجرای ERP پرداخته، معیارهای انتخاب فروشنده بسته نرم افزاری در قالب فاکتورهایی با نظرخواهی از شرکت های استفاده کننده از سیستم های ERP شناخته شد. معیارهای مختلفی را به عنوان مهم ترین معیارها شناسا یی کرده اند . نکته قابل توجه در مطالعه آنها پیشنهاد تعداد ز یادی از معیارها(حدود سیزده معیار) بدون ارائه هیچ گونه دسته بندی برای درک بهتر آنها است.] ۲۵[
وی و همکاران هم در انتخاب سیستم ERP مناسب چارچوب جامعی براساس فرآیند تحلیل تصمیم گیری بر پایه AHP را پیشنهاد کردند . در مطالعه ی آنها که یک مورد مطالعاتی در یک شرکت الکترونیکی تایوانی بود، هجده معیار در سه دسته عوامل پروژه، عوامل سیستم نرم افزار و عوامل فروشنده دسته بندی شده است . این مطالعه از اول ین مطالعاتی بود که معیارها و عوامل مدیریت پروژه را نیز در انتخاب سیستم مناسب دخیل می کرد]۲۶[
چارچوب ارائه شده توسط کارساک و اوزگول نیز، تلفیقی از سه مدل به کارگیری عامل کیفیت، رگرسیون خطی فازی و برنامه ریزی هدف صفر و یک است. این مدل ویژگی های سیستم های موجود در بازار را با نیازمندی های مشتریان سازمان مقایسه می کند ]۲۷[
مطالعه ی مشابه دیگری را یازگان و همکاران انجام دادند. آنها از شبکه ی عصبی مصنوعی بر مبنای رویکرد فرآیند شبکه ی تحلیلی استفاده کردند. این مدل سبب می شد که در تصمیم گیری های بعد ی، نیاز به تشک یل مجدد گروه نباشد و بنابراین در زمان و هز ینه صرفه جویی شود. همچنین مشکلات ناشی از تصمیم گیری گروهی با جایگزینی تصمیمی واحد حذف می شود. هیدالگو و همکاران مطالعه ای را در صنعت ریخته گری انجام دادند . روش آنها بر مبنای فاکتورهای چند معیاره فازی بود که به طور مستقیم بر فرآیند تصمیم گیری مدیران تأثیر می گذارند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی فاکتورهای موثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب برای سازمان پرداخته و در ادامه به بیان روش تحقیق و پیشنهادی برای ارزیابی قابلیت نگهداری نرم‌افزارهای مبتنی بر جنبه خواهیم پرداخت.
۳-۲ فاکتورهای موثر بر انتخاب ERP
همانگونه که در فصل قبل بیان شد در ادبیات سازمان و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان عوامل مختلفی تاثیر گذارند. یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ستون اطلاعاتی سازمان است و می تواند تمامی فضاهای کسب و کار سازمان را پوشش داده و بر عملکرد زنجیره ی ارزش، نیروی انسانی، فروش، توزیع و … تأثیر بگذارد. اما این ابزار تنها زمانی می تواند نقش خود را به درستی ایفا کند که سازمان مجموعه ای کامل و شفاف از معیارهای مورد نظر خود و نیز درک روشنی از محصولات پیشنهاد شده را داشته باشد. بنابراین از مهم ترین اقدامات در فرآیند انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تعریف مجموعه ای از معیارهاست که بتواند تمام ابعاد فرآیند انتخاب را پوشش دهد. این معیارها، ابزاری برای تعیین کارکرد مطلوب یک سیستم هستند و سیستم های متفاوت، بر اساس این معیارها ارزیابی می شوند. در جدول ۳-۱ پر کاربردترین معیارها که در منابع مورد استفاده شده اند قابل مشاهده می باشد.
جدول ۳-۱ پر کاربردترین معیارها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
معیار