انواع خطاهای دستگاههای خودپرداز

  • خطای کاستهای دستگاه خودپرداز: شامل کلیه خطاهای مربوط به محل قرار گرفتن انواع اسکناس­ها و یا اینکه مربوط به برگشت اسکناس­های ناشی از تراکنشهای ناقص می باشند. قسمت اعظم این خطا به عدم سرویس‌دهی بموقع مسئولین اجرائی و نظارتی شعب برمی‌گردد.
  • خطای چاپگر ژورنال: شامل کلیه خطاهای مربوط به چاپ و تهیه لیست تراکنشهای مشتریان جهت نگهداری در بانک وعملیات مربوط به فرآیندهای حسابداری و رفع مغایرتها می‌شوند.
  • خطای چاپگر مشتری: شامل کلیه خطاهای مربوط به چاپگر و تهیه صورتحساب تراکنشها (تراکنشات قبلی) و یا رسید مشتری می باشند.
  • خطای کارت خوان: شامل کلیه خطاهای مربوط به قبول کارت و بخشی از تجهیزات دستگاه خودپرداز می‌شود که اطلاعات مربوط به مشخصات دارنده کارت و کلمه عبور را از داخل نوار مغناطیسی خوانده و امکان انجام تراکنش را برای کاربر فراهم می‌نماید.
  • کلیه خطاهای مورد بررسی به نحوی از انحاء منجربه متوقف شدن دستگاه خودپرداز می شود و مشتریان امکان دریافت خدمات بانکی را نخواهند داشت. مطابق با نموداربطور متوسط وقفه های دستگاه خودپرداز در ایران از بیشترین به کمترین سهم به ترتیب مربوط به خطای کاست (%76)، چاپگر مشتری %17))، کارتخوان (% 3) و همچنین چاپگر ژورنال (%3 ) می باشد. بر اساس نظر کارشناسان % 6 از این نوع خطا ناشی از اشکالات سخت افزاری و تعمیری و ازطرفی 94% آن مربوط به عدم سرویس دهی و نگهداری مسئولین نظارتی و اجرائی شعب می‌باشد. قسمت اعظمی از خطاهای مورد بررسی از جمله چاپگر ژورنال، چاپگر مشتری و کارت خوان نیز ناشی از عدم سرویس دهی بموقع مسئولین اجرایی دستگاه‌ها می باشد[35]. متوسط روزهای توقف هر دستگاه خود پرداز بر اساس 365 روز سال ناشی از عوامل کاست 24 روز (چاپگر مشتری) 5 روز کارتخوان (1 روز) چاپگر ژورنال (1 روز) و بطور کلی 32 روز می باشد، به بیان دیگر بطور متوسط هر دستگاه خودپرداز 32 روز بدلیل عوامل مختلف در سال 84 متوقف بوده است. در ضمن با افزایش حجم تراکنشها تعداد و میزان وقفه‌های ناشی از انواع خطا افزایش می‌یابد. حجم خطا از نظر تعداد و میزان وقفه در هفته اول و هفته چهارم ماه با افزایش حجم تراکنشها افزایش می‌یابد. حجم خطا در ماههای آخر سال بیشتر از ماه­های دیگر است[35].]]>