اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي سازمان و مدیریت

اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي سازمان و مدیریت از دوران گذشته، توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل مرتبط با سازمان، زمینه مساعدي را براي گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است. سرمایه اجتماعی از یک منظر، پدیده اي مدیریتی است و براي آن ویژگی هاي گوناگونی تعریف شده که شامل ) هنجار ( ارزش ها و رفتارهاي مشترك، ارتباطات، همکاري، تعهد متقابل ، شناخت متقابل و  شبکه ها می باشد ) ویلانو و آجوسا، 2003 به نقل از اندیشمند، 1388) . سازمان هایی که داراي سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که داراي  ، سرمایه اجتماعی کم تري هستند، موفق تر باشند ) ناهاپیت و گوشال، 1998 : 250 ) سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم براي سازمان ) از طریق ایجاد ارزش بریا ذینفعان ( و هم براي اعضاي سازمان )از طریق ارتقاي مهارت کارکنان( مفید و سودمند است )لینا و ون برن، 1999 به نقل از اندیشمند، 1388) . در نهایت طبق پژوهش هاي به عمل آمده سرمایه اجتماعی می تواند : بر موفقیت حرفه اي تاثیر بگذارد؛ به فرایند جستجوي شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوي بهتري از کارکنان براي سازمان ایجاد نماید ؛ مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید ؛ نوآوري، ایجاد سرمایه فکري و کارایی تیم هاي چند منظوره را تحریک نماید ؛ گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد ؛ ارتباط با عرضه کنندگان، شبکه منطقه اي تولید و یادگیري بین سازمانی را تقویت نماید.]]>