اهمیت وجود زنجیره ارزش سرمایه های فکری

اهمیت وجود زنجیره ارزش سرمایه های فکری در حوزه سرمایه های فکری، وجود زنجیره ارزش به معنای داشتن مجموعه ای روشن و مشخص از فعالیت های مورد نیاز است که سازمان باید آنها را درنظر گرفته و برآنها تمرکز نماید. این فعالیت ها از لحظه شکل گیری نوآوری در سازمان تازمانی که ارزش آن برای سازمان محقق می شود، تعریف شده اند. طراحی زنجیره ارزش به مدیران ارشد سازمان ها اجازه می دهد که درک بهتری از ارتباط تنگاتنگ میان سرمایه های فکری و ارزش نهایی سازمان کسب نمایند و دریابند کدام یک از فعالیت های مدیریت سرمایه های فکری با ارزش سازمان ارتباط بیشتری دارند و چه فعالیت هایی آن قدر ارزشمند هستند که توجه و تمرکز بیشتر مدیریت را می طلبند. (حاجی کریمی، عباسعلی، سرمایه های فکری، فصل 4، ص 87) برای این منظور فعالیت هایی تدوین شده است که به صورت خلاصه به معرفی آن ها می پردازیم:

  • شناسایی ارزش کلیدی سرمایه های فکری در سازمان
طراحی زنجیره ارزش با بررسی چشم انداز، راهکارها و نقش سرمایه های فکری در سـازمـان آغـاز می شود. با استفاده از این اطلاعات تمامی شیوه های ارزش آفرینی از سرمایه های فکری، شـناسایی می گردد.
  • تعیین و شناسایی شیوه ارزیابی ارزش مورد نظر سازمان:
هدف این مرحله آن است که مشخص کند سازمان قصد دارد دقیقا از طریق سرمایه های فکری خود به چه ارزشی دست یابد. این مساله به این مفهوم است که باید شیوه اندازه گیری و ارزیابی هر یک از این ارزش ها معین گردد و به لحاظ کمی و کیفی تصمیماتی اتخاذ گردد.
  • تصمیم گیری در مورد فعالیت های زنجیره ارزش:
شناسایی فعالیت ها و تصمیم گیری هایی که در طول زنجیره – یعنی از زمان شکل گیری یک ایده نوآورانه تا زمان محقق شدن ارزش آن- شکل می گیرند. این فعالیت ها باید به دقت انتخاب شده و به نحوی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند ارزش مورد نظر را به شیوه قابل سنجش و دستیابی برای سازمان محقق سازند.
  • توسعه شاخص هایی برای مدیریت فعالیت های زنجیره ارزش:
در این مرحله سازمان به توسعه شاخص هایی می پردازد که از طریق آنها فعالیت های کلیدی، که در مراحل قبل ذکر شد ارزش مورد انتظار سرمایه های فکری را فراهم آورند.
  • تخصیص منابع شرکت با هدف حداکثرسازی ارزش سرمایه های فکری
منابع سازمان (افراد، کارکنان، منابع مالی، توجه و تمرکز مدیریت و …) باید در حوزه های مختلف فعالیت سازمان به شیوه درست و منطقی با توجه به اولویت بندی های سازمان تخصیص داده شوند.]]>