فایل دانشگاهی – 
اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده  …

فایل دانشگاهی – اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده …

عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی

عدم دسترسی به منابع تکنولوژی خارج از کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی و عوامل سیاسی، قانونی و اجرایی با میزان دخالت دولت در عملکرد بازار، میزان حمایت دولت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشارکتی، ممانعت‌های قانونی برای R&D از جانب نهادهای اجرایی و سوبسیدهای کلی و متداول برای R&D مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۲۶

دانش مراکز تحقیقاتی خارج از سازمان

دانش خارجی مراکز تحقیقاتی شامل دسترسی به انتشارات و پایگاه های اطلاعاتی فنی و تخصصی خارجی، شرایط برای همکاری بخش R&D با مراکز تحقیقاتی غیر دانشگاهی، شرابط برای همکاری بخش R&D با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، سطح فنی و تخصصی مراکز تحقیقاتی دانشگاهی می‌باشد .

۲۷

نزدیکی به دیگر شرکت‌ها

نزدیکی شرکت‌های دارای صنعت مشابه از نظر مکانی به یکدیگر

۲۸

سطح تکنولوژی رقبا

۲۹

نزدیکی به موسسات تحقیقاتی

مجاورت منطقه ای با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی در حوزه تکنولوژی

۳۰

عدم اطمینان محیطی

تنازع با شاخص‌های : میزان برخورد با فرصت‌ها و تصمیمات ریسک آمیز، تنوع و تعدد رقبا در محیط که موجب می‌گردد مشتریان به عواید ناچیز راضی می‌گردند، نوسانات سطح تقاضا برای محصولات، میزان اجبار به تغییر استانداردهای تولیدی و رکود و صعود در کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

۳۱

اندازه بازار

۳۲

شدت رقابت

شدت رقابت با تمرکز رقابت، بر قیمت طراحی محصول، رقابت بی رحمانه در این صنعت و ضربه زدن رقبا به یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برچسب گذاری شده با: