دسترسی به منابع مقالات : 
اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده  …

دسترسی به منابع مقالات : اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده …

۳۳

دسترسی به منابع بیرونی

دسترسی به خار جی شامل تعامل و ارتباطات بنگاه با سایر شرکت‌ها همچون شرکت‌های تامین کننده، شرکت‌های مشتری، رقبا و سایر شرکت‌ها، مجاورت و نزدیکی فاصله ای با سایر شرکت‌ها، سطح تکنولوژی رقبا و سایر شرکت‌ها می‌باشد .

۳۴

کیفیت تکنولوژی خارجی

کیفیت منابع دانش خارجی با سطح تکنولوژیکی شرکت‌های تامین کننده، سطح تکنولوژیکی شرکت‌های مشتری، سطح فنی و تخصصی مراکز تحقیقاتی غیر دانشگاهی و پتانسیل برای تبادل اطلاعات در کنفرانس‌های خارجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۳۵

پیچیدگی محیطی

پیچیدگی محیطی با شاخص‌هایی همچون، میزان تنوع خواسته های مشتریان در بازار و نیز میزان تنوع سیستم‌های مختلف تولیدی برای برآورده نمودن خواسته های مشتریان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

نتیجه گیری
در این فصل پس از بیان مفهوم تکنولوژی و مباحث مرتبط با آن، به تعریف اکتساب تکنولوژی که هدف اصلی این پژوهش بوده است پرداخته‌ایم. با مطالعه تحقیقات مرتبط و بررسی مدلهای اکتساب تکنولوژی، معیارهای موثر بر اکتساب تکنولوژی شناسایی شدند.
فصل سوّم
روش تحقیق
۳-۱-مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاش منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف کرد و مستلزم یک رشته فعالیت‌هایی است که به درستی اندیشیده شده‌اند و به دقت مورد اجرا در می‌آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می‌آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید( سکاران، ۲۰۰۰)
در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، روش و ابزار گرد آوری داده‌ها، روش تجزیه تحلیل داده‌ها و در نهایت مراحل تحقیق پرداخته می‌شود.
۳-۲-روش تحقیق
نوع روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی می‌باشد زیرا به دنبال توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
روش تحقیق از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. تحقیق توصیفی مجموعه ای از روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‎گیری باشد(سرمد و همکاران،۱۳۸۹)
با مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع عناصر موثر بر اکتساب تکنولوژی شناسایی شدند سپس با استفاده از نظر خبرگان این عناصر در چهار گروه طبقه بندی و ارتباط بین این عناصر با یگدیگر مشخص گردید. سپس با استفاده از روش DEMATEL ارتباط بین گروه‌ها مشخص گردید و در نهایت با استفاده از روش تحلیل شبکه وزن معیارها و رتبه بندی گزینه های اکتساب تکنولوژی بدست آمد.
به طور کلی فرایند اجرای تحقیق مطابق با نمودار زیر می‌باشد:
مطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع و شناخت مبانی نظری تحقیق
شناسایی معیار های تاثیر گذار در شیوه اکتساب تکنولوژی
گروه بندی معیارها و ارتباط بین آن‌ها با نظر خبرگان
شناسایی آلترناتیو های اکتساب تکنولوژی
تعیین وزن معیار هاو زیر معیارها با ANP
تعیین ارتباط بین معیار های اصلی با DEMATEL
اولویت بندی استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی
نمودار۳-۱ فرایند کلی تحقیق
۳-۳- ابزار و روش گرد آوری اطلاعات

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,