دسترسی متن کامل – 
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور  …

دسترسی متن کامل – بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور …

– كنترل تكانه‌ها توانايي مقاومت يا به تاخير انداختن تکانه، سائق يا وسوسه‌هاي انجام عملي است. اين توانايي شامل پذيرش تکانه‌هاي پرخاشگرانه، خوددار بودن و کنترل خشم مي‌باشد.
– تحمل استرس : عبارت است از تحمل وقايع نامطلوب و موقعيت‌هاي استرس‌زا و ايستادگي در برابر بحرانها، از طريق سازگاري فعال و مثبت در برابر فشار. اين توانايي به معني پشت سرگذاشتن موقعيتهاي مشکل‌ساز، بدون از پا درآمدن است.
اين توانايي مبتني است بر:
قابليت انتخاب روشهايي براي سازگاري با فشار(يعني چاره جو و موثر بودن و توانايي يافتن روشهاي مناسب و آگاهي از نحوه انجام آنها).
به طور کلي تمايل خوش‌بينانه به تجارب و تغييرات جديد و تمايل به داشتن توانايي غلبه بر مشکل موجود(باور داشتن به توانايي خود در برخورد و مقابله با اين موقعيتها).
احساسي که شخص مي‌تواند موقعيت فشار را کنترل کند يا بر آن تاثير بگذارد(حفظ آرامش و داشتن کنترل).
ه) خلق و خوي عمومي
– شادكامي: اين توانايي به معناي احساس رضايت از زندگي خويشتن و شادكردن خود و ديگران مي باشد.
همچنين شامل رضايت از خود، خشنودي و لذت بردن از زندگي است. افراد شادمان اغلب احساس خوبي و راحتي، چه در محيط کار و چه در اوقات فراغت دارند. شخصي که در اين عامل ضعيف است، ممکن است نشانه‌هاي نوعي افسردگي از قبيل نگراني، عدم اطمينان به آينده، کناره‌گيري اجتماعي، احساس گناه و در موارد شديدتر، افکار و رفتار خود‌کشي، داشته باشد.
-خوش بيني: توانايي نگاه به جنبه‌هاي روشن زندگي و حفظ نگرش مثبت حتي در مواجهه با ناملايمات يا بد‌اقبالي است. خوش‌بيني نشان‌دهنده اميد و رويکردي مثبت به زندگي روزمره و عکس بدبيني، که يکي از نشانه‌هاي رايج افسردگي است، مي باشد(دهشيري ،به نقل ازبار-ان و پاركر، 1381،ص52).
در زير مؤلفه هاي معرفي شده اين پژوهشگران به طور خلاصه نشان داده شده است :
جدول شماره 2-3 خلاصه مدلهای هوش هیجانی

برچسب گذاری شده با: , , , , ,
بار – آن دانيل گلمن ماير و سالووي و کارسو
مهارتهاي درون فردي خود آگاهي برداشت و اظهار عاطفي
مهارتهاي ميان فردي خود مديريتي تسهيل تفکر بوسيله عاطفه
مديرت استرس آگاهي اجتماعي فهم يا ادراک عاطفي
توان سازگاري