منابع مقالات علمی :
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه (مطالعه  …

منابع مقالات علمی : بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه (مطالعه …

جدول 3-5: حجم نمونه 68
جدول 3-6: بافت جمعیتی نمونه 72
جدول4-1: پایایی پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 77
جدول4-2: شاخص KMO و آزمون بارتلت رفتار شهروندی سازمانی 78
جدول 4-3: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 79
جدول 4-4: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام اول در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 81
جدول 4-5: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 82
جدول 4-6: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم در حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی (نهایی) 83
جدول4-7: شرح ساختار عاملی و ابعاد مختلف حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی 84
جدول4-8: پایایی پرسشنامه‌ی هوش هیجانی 86
جدول4-9: شاخص KMO و آزمون بارتلت هوش هیجانی 86
جدول 4-10: ماتریس بارهای عاملی در گام اول در حوزه‌ی هوش هیجانی 86
جدول 4-11: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام اول در حوزه‌ی هوش هیجانی 88
جدول4-12: محاسبه‌ی دقت در تحلیل عاملی اکتشافی هوش هیجانی 90
جدول 4-13: ماتریس بارهای عاملی در گام دوم (اکتشاف) در حوزه‌ی هوش هیجانی 91
جدول 4-14: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام دوم (اکتشاف) در حوزه‌ی هوش هیجانی 93
جدول 4-15: ماتریس بارهای عاملی در گام سوم (حذف متغیرهای6 و 21) در حوزه‌ی هوش هیجانی 95
جدول 4-16: ماتریس بارهای عاملی دوران‌یافته در گام سوم در حوزه‌ی هوش هیجانی (نهایی) 96
جدول4-17: شرح ساختار عاملی و ابعاد مختلف حوزه‌ی هوش هیجانی 98
جدول 4-18: آمار توصیفی رفتار شهروندی سازمانی 101
جدول 4-19: آمار توصیفی هوش هیجانی 106
جدول4-20: تحلیل واریانس تاثیر عوامل و ابعاد گوناگون بر رفتار شهروندی سازمانی 111
جدول4-21: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی 112
جدول4-22: تحلیل‌های واریانس یک بُعدی برای محل خدمت بر رفتار شهروندی سازمانی 113
جدول4-23: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر نزاکت 114
جدول4-24: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر وجدان کاری 114
جدول4-25: پس‌آزمون دانکن برای عامل محل خدمت بر جوانمردی 115
جدول4-26: تحلیل واریانس تاثیر عوامل و ابعاد گوناگون بر هوش هیجانی 117
جدول 4-27: آزمون‌های tی زوجی به عنوان پس‌آزمون معناداری اثر عامل تکرار بر هوش هیجانی 118
جدول 4-28: ضرایب همبستگی نمونه و استنباط مربوطه 120
جدول 4-29: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه 121
جدول 4-30: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی در نمونه‌ی اصفهان 122
جدول 4-31: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه‌ی تهران 122
جدول 4-32: ضرایب همبستگی و استنباط آن در درایه‌های ماتریس همبستگی نمونه‌ی خراسان رضوی 123
جدول 4-33: ضرایب همبستگی متعارف در نمونه بین دو حوزه 131
فهرست اشکال

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,