مقاله علمی با منبع :
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف  …
Five stars (5) rating with a businessman touching screen, concept about positive customer feedback and review, excellent performance

مقاله علمی با منبع : بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف …

بیشتر از 10 سال

10

13

11

34

5/43

0/65

0/55

0/54

100

100

100

100

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری این پروژه‌ی تحقیقاتی از تحلیل عاملی تاییدی آغاز می‌شود؛ در واقع هدف از این کار اولاً بررسی روایی سازه‌ی پرسشنامه‌ها است، ثانیاً با تعیین ابعاد مختلف و اندازه‌گیری آنها در پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و نیز هوش هیجانی امکان پاسخ‌دادن به سوالات تحقیق در چهارچوب مباحث آماری چندمتغیره با درنظر گرفتن جبرخطی و بردارها فراهم می‌شود. محاسبات آماری بجز تحلیل همبستگی متعارف به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS انجام شده است. تحلیل همبستگی متعارف نیز به‌وسیله‌ی برنامه‌نویسی در نرم‌افزار Matlab محقق شد.
سوالات تحقیق عبارتند از:
آیا بین رفتار سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
آیا ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف با هم در ارتباط هستند؟
آیا متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف و امور خیریه در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در مجموعه‌ی سازمان اوقاف به شکلی متفاوت عمل می‌کنند؟
آیا وضعیت شغلی (مانند سابقه کار و..) بر چگونگی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در سازمان اوقاف به شکلی معنادار موثر است؟
در ادامه به روش تحلیل عاملی تائیدی، رفتار شهروندی سازمانی در 5 بُعد واقع می‌شود. در مورد تحلیل عاملی تائیدی 4عاملی هوش هیجانی باید اذعان نمود هرچند ساختاری چهارعاملی حاصل می‌شود ولی این ساختار چندان مطلوب نمی‌باشد. لذا تحلیل عاملی اکتشافی 5 عاملی که هوش هیجانی را در 5 بُعد قرار می‌دهد مورد استفاده قرار گرفت.
پس از مشخص‌شدن عوامل حاصل از تحلیل عاملی، میانگین متغیرهای هر عامل به عنوان یک بُعد از دو متغیر اصلی مورد تحقیق، بر اساس امتیازاتِ تخصیص‌داده شده به گزینه‌ها محاسبه شد و نمره‌ی نهایی بین صفر تا 100 قرار گرفت. همچنین میانگین نمراتِ 5 بُعد مشخص در هر یک از دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی (OCB) و هوش هیجانی (QEI) محاسبه و به عنوان نمره‌ی نهایی و اسکالر هر یک از این دو متغیر اصلی در نظر گرفته شد.
برای پاسخ به سوال اول تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. درواقع سوال اول تحقیق، در گام اول بررسی همبستگی بین دو اسکالر را مدّنظر دارد. با توجه به اندازه‌گیری دو حوزه‌ی فوق‌الذکر هر یک در 5 بُعد، عملاً بررسی همبستگی دو بردار تصادفی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ رسم ماتریس همبستگی 10×10 همبستگی مولفه‌به‌مولفه را برای بررسی میزان وابستگی بین متغیرهای اندازه‌گیری‌شده، ارائه می‌دهد.
در گام بعدی، همبستگی متعارف به عنوان شاخصی اسکالر برای بررسی همبستگی بردارها محاسبه شده است. این شاخص هم‌زمان به سوالات 1 و 2(به صورت کلی) تحقیق، پاسخ می‌دهد.
پاسخ به سوالات 3 و 4، هم‌زمان با بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنادار بین ابعاد مختلف هر حوزه، از طریق روش تحلیل واریانس چندعاملی با یک عامل دارای اندازه‌های مکرر برای هر یک از دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی صورت گرفته است. عواملِ سن، نحوه‌ی استخدام، سطح تحصیلات، سابقه‌ی کار و محل اشتغال (اصفهان، تهران، خراسان رضوی) در حکم عوامل متفاطع این روش بودند که تنها عامل محل اشتغال بر رفتار شهروندی سازمانی دارای اثری معنادار ارزیابی گردید. بر همین اساس، بررسی همبستگی‌ها (ضریب همبستگی پیرسون، ماتریس همبستگی و همبستگی متعارف) برای هر یک از استان‌های مذکور نیز محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته شد.
4-2- تحلیل عاملی تائیدی (و اکتشافی)
4-2-1- تحلیل عاملی تائیدی برای رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه‌ی استاندارد ارگان[77] و کونوسکی[78] برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی و اندازه‌گیری در 5 بُعدِ آداب اجتماعی، نوع‌دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، و نزاکت‌، دارای 19 سوال (گویه) به شرح جدول 3-1 مورد استفاده قرار گرفت. جدول 4-1 نتیجه‌ی محاسبه‌ی آلفای کرون‌باخ را نشان می‌دهد.
جدول4-1: پایایی پرسشنامه‌ی رفتار شهروندی سازمانی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,