فایل – 
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و  …

فایل – بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و …

 از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 7
شكل 2-1: مدل هوش هیجانی ماير و سالوي(1997) منبع:( استايس و برون ،2004 ، ص 6) 33
شكل شماره 2-2 مدل هوش هیجانی بار- آن 35
 از مدل استاندارد هوش هیجانی مایر و سالووی و مدل استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان 52
شکل3-1: ترکیب سنی نمونه 70
شکل 3-2: وضعیت اشتغال اعضای نمونه 71
شکل 3-3: سطح تحصیلات پاسخ‌گویان 71
شکل 3-4: میزان سابقه‌ی کار پاسخگویان در سازمان اوقاف 72
شکل4-1: نمودار غربال تحلیل عاملی رفتار شهروندی سازمانی 79
شکل4-2: نمودار غربال تحلیل عاملی هوش هیجانی 90
شکل4-3: نمودار جعبه‌ای خوشه‌ای برای ابعاد مختلف دو حوزه‌ی رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی 101
شکل 4-4: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات نزاکت در کل نمونه 103
شکل 4-5: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات وجدان کاری در کل نمونه 103
شکل 4-6: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات نوع‌دوستی در کل نمونه 104
شکل 4-7: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات جوانمردی در کل نمونه 104
شکل 4-8: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات آداب اجتماعی در کل نمونه 105
شکل 4-9: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات برایند رفتار شهروندی سازمانی در کل نمونه 105
شکل 4-10: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات کنترل در کل نمونه 108
شکل 4-11: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات آگاهی و ادراک بیرونی در کل نمونه 108
شکل 4-12: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات تسهیل ادراکی در کل نمونه 109
شکل 4-13: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات تسهیل کنترلی در کل نمونه 109
شکل 4-14: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات ادراک درونی در کل نمونه 110
شکل 4-15: نمودار هیستوگرام (بافت‌نگار) نمرات برایند هوش هیجانی در کل نمونه 110
شکل 4-16: نمودار میله‌ای خوشه‌ای ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی در سه منطقه 116
شکل 4-17: نمودار میله‌ای اندازه‌ی ابعاد مختلف هوش هیجانی 119
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
امروزه بسیاری ازسازمانها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند. در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزاينده اي دارد.بررسیها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرارکنند. دراین زمینه هوش هیجانی یکی ازمولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی درروابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کندو به گفته گلمن[1] (1998) شرط حتمی واجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید. اخیرابرخی ازدانشمندان نیز دریافته‌اند که هوش هیجانی بااهمیت تراز بهره هوشی (IQ) برای یک مدیر ورهبر است .
هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است. هوش هیجانی ، فرد را از نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی دارد وچگونه آنها راکنترل واداره می کند. نکته قابل توجه درراستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند .
هوش هیجانی ، ظرفيت يا توانايي سازماندهي احساسات و عواطف خود و ديگران، براي برانگيختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با ديگران است (Goleman,1998). هوش هيجاني شامل مجموعه اي از هيجانات، دانش اجتماعي و توانمندي هايي است كه قدر ت كلي ما را در جهتي كه بتوانيم به عوامل و فشارهاي محيطي پاسخ مناسب دهيم هدايت و تقويت ميكند و سبب عملكرد بهينه در چهار حيطه زير مي گردد: خود آگاهي (درك توانايي هاي خود و ابراز آنها)؛ آگاهي اجتماعي (آگاهي نسبت به ديگران و درك توانايي هاي آنها و همدلي)؛ مديريت رابطه؛ و خود مديريتي (Goleman et al,2002).
رفتار شهروندي سازماني يكي از ابع

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

اد مهم سازمان ها و ادارات دولتي است. كارمندان سازمان ها مي توانند نقش مهمي در ارتقا و كيفيت سازمان خود را ايفا كنند. آنان با رفتار هاي نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهرباني، خوش خويي و حس وظيفه شناسي به افزايش كيفيت سازمان خود كمك موثري خواهند كرد. به عبارت ديگر رفتار شهروندي سازماني يكي از شاخص هايي است كه موجب عملكرد بهتر كاركنان مي شود و سازمان را به سوي تحقق اهدافش سوق مي دهد.
با توجه به موارد گفته شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان گردید و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات تحقيق و فرضیات تحقیق، چارچوب نظري تحقيق، مدل تحقیق و جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق، موانع ومحدودیتهای تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق تعريف شد.
1-2-بيان مسئله
موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای هر شخص به توانایی وی برای استدلال در مورد تجارب هیجانی[2]، مسائل دارای بار هیجانی و ارائه پاسخ به شیوه های سازگارانه از لحاظ هیجانی نسبت به نتایج مبتنی از استدلال درباره گذشته، حال و آینده وابسته استSalovey et al., 2002)).
در دنیای پویا و رقابتی امروز احتمالاً سازمان هایی موفق هستند که بتوانند به طور صحیح هیجان ها و احساسات کارمندان و نیروی انسانی خود را به درستی مدیریت کنند(Goleman,2000). رسیدن این امر در گرو شناسایی و سنجش میزان مهارت های هیجانی کارکنان سازمان ها است (شعبانی و همکاران، 1390).

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,