جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني …

14*

سلامت روانی

هدف چهارم: رابطه O.O.P با هزينه هاي رواني در بيماران سرطاني
هدف پنجم: رابطه بين زايش فقر با هزينه هاي رواني در بيماران سرطاني

(فرضیه سوم )
(فرضیه چهارم)

پرسشنامه سنجش
روانی گلدبرگ

28

جمع

44

*سوالات مندرج در جداول 3 تا 8 پرسشنامه مجموعا 16 مورد ميباشند. اين سوالات براي تامين اهداف اول، دوم و سوم بوده و عموما مشترك ميباشند.
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه
هر آزمونی باید دارای پایايی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده و راهنمای خوبی در تصمیم گیری های سازمان باشد (سعادت، 1384، ص146)
3-7-1- روایی(Validity)
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1389، ص288).
جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شده است، به این نحو که پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفته و نظرات آنها در مورد اینکه آیا پرسشنامه ها ابزار خوبی برای سنجش متغیرها هستند خواسته شد که مورد تایید بود.
3-7-2- پایایی(Reability)
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد،نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، 1388، ص 154).
مرور مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف جهان در زمینه اعتباریابی فرم های 28 و 60 سوالی سلامت عمومی (ماری و ویلیامز، 1985؛ بریجز و گلدبرگ، 1986؛ سریرام و همکاران، 1989؛ استانسفلد و همکاران، 1992؛ چونگ و اسپیرز، 1994) دلالت بر پایایی و روایی بالای آزمون دارد (نوربالا و همکاران، 1380).
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی 10% افراد مورد مطالعه (90 نفر) با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته پس از اجرای اولیه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند، میزان همبستگی 0.85 r = به دست آمد که در سطح اطمینان 99% معنی دار می باشد.
ضریب همبستگی به دست آمده از پایایی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی به روش بازآزمایی گویای پایایی بالای آزمون می باشد که از ضرایب پایایی گزارش شده در مورد این آزمون توسط گلدبرگ و هیلیر ، چونگ و اسپیرز بالاتر و با بررسی های انجام گرفته در ایران همخوانی دارد (نوربالا و همکاران، 1380).
علاوه بر موارد فوق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه استاندارد گلدبرگ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و با استفاده از نرم افزار SPSS میزان آن به شرح زیر محاسبه شده است.
جدول3-2- ضريب پايايي سوالات مربوط به متغير سلامت روان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب گذاری شده با: , , , ,
متغير تعداد سوالات رديف سوالات ضريب آلفاي كرونباخ