سامانه پژوهشی – 
بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و  …

سامانه پژوهشی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و …

اختلالات رواني

28

1 تا 28

87/0

طبق نتايج جدول فوق و با توجه به اينكه ضريب آلفاي كرونباخ براي تعداد 40 پاسخگو براي 28 سوال اختلالات رواني برابر 87/0 است و از آنجا كه اين مقدار بيشتر از حد قابل قبول (70/0) است، بنابراين مي توان گفت كه پرسشنامه سلامت رواني داراي پايايي قابل قبول است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش حاضر پس از تکمیل پرسشنامه و گردآوری داده ها، بر اساس مقیاس‌های اندازه گیری متغیرها کدگذاری شده وبا نرم افزار SPSS پردازش و تجزیه و تحلیل شده است. روشهاي مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل شامل موارد زير مي باشد:
تجزیه و تحلیل توصیفی : روشهاي توصيفي شامل معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی و درصد، فراواني می باشد که برای طبقه بندی داده ها و نمایش آنها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل استنباطی: براي تحليل فرضيه هاي اول، دوم و چهارم از آزمون کاي مربع با دو گروه مستقل و براي تحليل فرضيه سوم از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
4-1- مقدمه
در تلاش فهميدن واقعيت، ما تا حدي نظير كسي هستيم كه تلاش مي كند مكانيزم يك ساعت در بسته را درك كند. او صفحه و عقربه هاي متحرك آن را مي بيند، حتي تيك تيك آن را نيز مي شنود، اما هيچ راهي براي باز كردن در آن ندارد. اگر زيرك و باهوش باشد ممكن است تصويري از مكانيزم آن درست كند كه بتواند جوابگوي همه چيزهايي باشد كه مشاهده مي كند. اما هرگز نمي تواند كاملاً مطمئن باشد كه تصوير او تنها تصويري است كه مي تواند مشاهدات وي را توضيح دهد. او هرگز قادر نخواهد بود كه تصوير خود را با مكانيزم واقعي مقايسه كند و حتي نمي تواند امكان چنين مقايسه اي را تصور كند «انيشتن»
پژوهشگر پس از اينكه روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري كرد، نوبت آن فرا مي رسد كه با بهره گيري از تكنيكهاي آماري مناسبي كه با روش تحقيق، نوع متغيرها، … سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخي (راه حلي) براي پرسشي كه تحقيق (تلاشي سيستماتيك براي بدست آوردن آن بود) بيابد (خاكي، 1382، ص 304-303).
در اين فصل كه اختصاص به تجزيه و تحليل داده ها دارد، ابتدا داده هاي حاصل از بررسي پرسشنامه ها در قالب اعداد و ارقام ثبت شده، پس از تجزيه تحليل با استفاده از نرم افزار spss به شكل اطلاعات مورد نياز تحقيق ارائه ميگردد. بخش نخست به تجزيه تحليل توصيفي اختصاص دارد كه در قالب جداول و نمودار ها ارائه شده و بخش دوم مربوط به نتايج تجزيه تحليل استنباطي است كه حاصل آزمون فرضيه هاي تحقيق از طريق آزمون كاي مربع (  ) و همچنين همبستگي پيرسون مي باشد.
4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی
در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده های جمعیت شناختی افراد پاسخگو و نمودارهای مربوط به آن ارایه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده ها توصیف می شوند.
4-2- 1- اطلاعات بيماران بر حسب سن
جدول 4-1- توزيع فراواني و درصد بيماران بر حسب ميزان سن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,
سن فراواني درصد
39-30 4 10
49-40 15 37