پژوهش – 
بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  …

پژوهش – بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام …

در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق، ويژگي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق وچگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات نيز دراين فصل مورد توجه قرار مي گيرد.
3-2- روش تحقيق
پژوهش هاي حسابداري عموما در گروه تحقيقات اثبات گرايي قرار مي گيرد زيرا پژوهشگران حسابداري معمولاً با اين پيش فرض که مفاهيم و واقعيات به صورت عيني در دنياي خارجي وجود دارد و با انواع روشهاي آماري، مشاهده و … قابل اندازهگيري هستند، اقدام به انجام تحقيق خويش مينمايند. آنان آگاهانه يا ناآگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودني از يکديگر ميباشند. البته اين شيوه غالب در پژوهشهاي حسابداري، به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شدهاند. اما صرف نظر از آسيب شناسي تحقيقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رويکردهاي اثباتگرايي قرار ميگيرد.
از آن جا که اين نوشتار به توصيف آنچه که هست يا توصيف شرايط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصيه خاص) ميپردازد و با توجه به آن که قضاوتهاي ارزشي در اين تحقيق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقيقات توصيفي حسابداري به شمار ميرود. به علاوه با توجه به اينکه از اطلاعات تاريخي در آزمون فرضيات آن استفاده شده است، در گروه تحقيقات شبه آزمايشي طبقهبندي ميگردد. همچنين از آن جا که هدف از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد، با در نظر گرفتن ماهيت و روشي که در اين مطالعه استفاده ميشود، نوع تحقيق توصيفي- همبستگي به شمار ميرود.
تحقيق حاضر به لحاظ معرفت شناسي از نوع تجربهگرا، سيستم استدلال آن استقرايي و به لحاظ نوع مطالعه ميداني- کتابخانهاي ميباشد. نوشته پيش رو اساسا براي بهبود و ارتقاء دانش موجود پيرامون رابطه بين سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، انجام ميشود و در عمل نتايج آن براي رفع مشکلات پيرامون سرمايهگذاريها کاربردي خواهد بود. به لحاظ تحليل آماري، اين پژوهش از تكنيك رگرسيون چند متغیره استفاده خواهد نمود.
3-3- مساله‌ی تحقیق
مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا سطح نگهداری وجه نقد با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، رابطه ی معناداری دارد یا خیر؟
3-4- سوالات تحقیق
با توجه به مسئله‌تحقیق پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:
سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
3-5- فرضیه‌هاي تحقیق
فرضیه ی اول: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی دوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ی سوم: بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی رابطه ی معناداری وجود دارد.
3-6- مواد و روش انجام تحقيق
3-6-1- روش تحقیق
اين تحقيق از نوع تحقيقات شبه تجربي در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداری مي‌باشد.
3-6-2- روش‌های گردآوری اطلاعات
در اين تحقيق اطلاعات مالي از صورت‌هاي‌ مالي و يادداشت‌هاي توضیحی مربوط به شرکت‌هاي مورد مطالعه و با کمک لوح‌هاي فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سايت اينترنتي سازمان بورس و نرم افزار تدبیر پرداز به دست می‌آید.
3-6-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعي تحقيق حاضر در حوزه حسابداری مالی مي‌باشد که شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر مي‌گيرد.
3-6-4- دوره زمانی انجام تحقیق
قلمرو زماني انجام تحقيق از سال ۱۳۸۱ تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.
3-6-5- مکان تحقیق
قلمرو مکاني اين تحقيق محدود به موقعيت جغرافيايي کشور ايران (بورس اوراق بهادار تهران) مي‌باشد.
3-6-6- جامعه‌ی آماری(N)
جامعه آماري مورد مطالعه اين تحقيق، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
3-6-7- نمونه‌ی آماری(n)
به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی‌ها میان اعضا جامعه،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرفته می‌شود:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد،
  2. شرکت طی سال‌های۱۳۸۱تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت تا پایان سال مالی 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

  1. شرکت جزو شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

3-6-8- روش یا روش‌های نمونه‌گیری

برچسب گذاری شده با: , , , , ,