دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام …

نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي
3-7-روش‌هاي مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
3-7-1- متغیر های تحقیق
3-7-1-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل سطح نگهداشت وجه نقد می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:
 
که در آن:
: موجودی های نقدی در پایان دوره t و
: جمع کل دارایی ها در پایان دوره t می باشد.
3-7-1-2- متغیر های وابسته:
متغیر های وابسته عبارتند از ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام که به صورت زیر محاسبه میشوند:

  1. ارزش شرکت با شاخص Q توبین به صورت زیر محاسبه می شود:

 
در رابطه فوق M.V.S نشانگر ارزش بازار سهام عادی، B.V.D ارزش دفتری بدهی ها و B.V.A ارزش دفتری دارایی هاست.

  1. عملکرد عملیاتی که با شاخص ROA به صورت زیر محاسبه می شود:

 
در رابطه فوق  سود خالص و  جمع کل داراییها می باشد.

  1. بازده سالانه سهام: منظور از بازده سالانه سهام، عبارت است از تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره ی سهام، به علاوه سایر عواید ناشی از خرید سهم، مانند: مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره.

 
که در آن  و  قیمت سهم در پایان و ابتدای دوره t،  درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و  درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته، C قیمت پذیره نویسی یک سهم جدید و D سود تقسیمی طی دوره t هستند.
3-7-1-3- متغیرهای کنترل
Size : لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت i در پایان سال t. برای کنترل اثرات اندازه.
Price: قیمت سهم شرکت i در پایان سال t.
BM: ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت i در پایان سال t .
Volatit: نوسان بازده شرکت i در دوره ی t. برای کنترل ریسک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.
3-7-2- مدل های آزمون فرضیات
3-7-2-1- مدل آزمون فرضیه اول
 
3-7-2-2- مدل آزمون فرضیه دوم
 
3-7-2-3- مدل آزمون فرضیه سوم
 
3-8- مفاهيم و آزمون‌ هاي آماري
آينده از آن کساني است که بتوانند به نحو مناسبي براي آن برنامه‌ريزي نمايند. هر شرکت يا موسسه در صورتي مي‌تواند موفق باشد که با توجه به پيش‌بيني وضع آينده، برنامه‌ريزي‌هاي لازم را به انجام رساند و براي رسيدن به اين هدف، روش‌هاي آماري متعددي لازم است. در تحقيق حاضر توجه خود را به روش‌هايي معطوف داشته‌ايم که مي‌تواند تجارب گذشته را به پيش‌بيني حوادث آينده بدل سازد. يکي از روش‌هاي آماري که اين گونه داده‌ها را مورد استفاده قرار مي‌دهد رگرسيون ناميده مي‌شود. رگرسيون يکي از مدل‌هايي است که توصيفي از رفتار تاريخي و جاري متغير(ها) به دست داده و با اين فرض که روند گذشته و حال، مبناي قابل اتکايي براي پيش‌بيني آينده است جهت تخمين حرکت آتي متغير(هاي) مورد نظر بکار مي‌رود. در ادامه، مفاهيم و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق را بصورت خلاصه بيان مي‌کنيم.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , ,