مقاله علمی با منبع :
بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران  …
Illustration and Painting

مقاله علمی با منبع : بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …

2-20-2 تحقیقات خارجی:
پومپ و بیلدریک(2005) –به مطالعه پیش بینی بحران مالی شرکت هایی با اندازه متوسط و کوچک با استفاده از روش تحلیل تمایز چندگانه و شبکه های عصبی پرداختند. مدل آنها شامل 476 شرکت ورشکسته و 1500 شرکت غیرورشکسته بود. آنها از 73 متغیر اولیه(نسبت های مالی) استفاده کردند و این تعداد را به کمک روش تحلیل عامل به 45 نسبت مالی با واریانس 70% کاهش دادند. آنها نتیجه گرفتند که مدلهای به دست آمده برای شرکت های جوان و شرکت های با عمر بالاتر با هم تفاوت دارند زیرا پیش بینی ورشکستگی شرکت های جوان دشوارتر است. بر خلاف بسیاری از پژوهش های انجام شده، در مطالعه ی آنها اهمیت متغیرها در تحلیل یک یا چند متغیره تفاوت چندانی نداشت(پومپ و بیلدریک، 2005،ص 50)[55].
کوچران و همکاران(2006)- با استفاده از تکنیک Cox PH ، بحران مالی را بین شرکت های اینترنتی بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که، پارامترهای سود خالص به کل دارایی ها، جریان وجه نقه به کل بدهی ها و کل دارایی ها سه عنصر کلیدی در پیش بینی بحران مالی شرکت ها هستند. علاوه بر این، آنها متوجه شدند که برای یک سال قبل از بحران مالی ، نقدینگی مهمترین معیار جهت پیش بینی بحران مالی می باشد، در حالی که برای سه سال قبل از بحران مالی سودآوری پارامتر مهم تری برای پیش بینی بحران مالی است. آنها از داده های 225 شرکت در دوره ی 1997-2001 استفاده کردند که شامل 26 شرکت ورشکسته بود. علاوه بر آن، آن ها جهت تدوین مدل خود هم از متغیرهای بازار و هم از نسبت های حسابداری استفاده کردند[56].
تی ساکوناس و همکارانش (2006) -در کارتحقیقاتی خود، استفاده بهینه از سیستم های هوشمند ترکیبی را برای حل مسائل طبقه بندی بحران مالی نشان می دهند. هدف از این مطالعه یافتن طرح طبقه بندی توانا برای پیش بینی بحران مالی است. در این تحقیق، کاربرد شبکه های منطقی عصبی به وسیله ی برنامه ی ژنتیک ارائه می شود. فرآیند برنامه ریزی ژنتیک به وسیله ی دستور آزاد از محتوا[57] و رمزگشایی غیر مستقیم از شبکه های منطقی عصبی در داخل برنامه ریزی ژنتیک هدایت می شود. نتایج نشان داد که متدولوژی پیشنهادی آنها نسبت به سایر روش ها بهتر عمل می کند.
چنگ(2006)- مدل پیش بینی بحران مالی را که ترکیبی از روشهای یادگیری شبکه های عصبی و تحلیل لاجیت می باشد ارائه داد. او روش تابع شبکه ای اساسی شعاعی[58] را برای ایجاد مدل پیش بینی به کار برد. در این مطالعه، عملکرد بهتر RBFN پیشنهادی با تحلیل سنتی لاجیت شبکه های عصبی مقایسه شده است. در این تحقیق از 7 متغیر توضیحی (3 متغیر کمی و 4 متغیر کیفی) استفاده شده است. جامعه آماری مورد استفاده او 64 شرکت تایوانی موجود در بورس اوراق بهادار بود که در فاصله بین سالهای 1996 تا 2004 با درماندگی مالی مواجه بودند. نتایج نشان داد که مدل RBFN پیشنهادی نسبت به دو مدل دیگر در صحت و دقت پیش بینی برای داده های نامشخص برتری دارد.
چونگ هو(2008)- در مطالعه خود پرسپترون چند لایه را با روش تصمیم گیری غیر جمعی ترکیبی کرده و آن را برای تحلیل بحران مالی به کار برده است. او از 129 نمونه استفاده کرده که 65 تای آنها ورشکسته اند. 5 متغیر مورد استفاده ی ایشان عبارتند از: سرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود انباشته به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی و فروش به کل دارایی ها. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی او بهتر عمل می کند.
چن و دو(2009)- بر اساس قوانین عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان، دامنه تجزیه و تحلیل خود را شرکت های متوقف شده و یا معلق شده در نظر گرفتند. آنها در مطالعه خود از نسبت های مالی، نسبت های غیر مالی و تحلیل عاملی برای استخراج متغیرهای مناسب استفاده کردند. روش های مورد استفاده توسط آنها، روش شبکه های عصبی مصنوعی و داده کاوی[59] بود. نتایج نشان می دهد که دقت پیش بینی ANN از روش خوشه بندی DM بیشتر است.
زونگ و لین(2009)- توانایی پیش بینی چهار مدل پیش بینی بحران مالی را که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و مدلهای پیش بینی قابل اعتمادی را برای شرکت های صنعتی تایوان فراهم می آورند مورد بررسی و آزمایش قرار دادند. تحلیل ممیزی چندگانه، لاجیت، پروبیت و شبکه های عصبی مصنوعی روش های انتخابی آنها در بین سالهای 1998 تا 2005 می باشد. در این مطالعه از 20 متغیر برای ایجاد مدل جهت پیش بینی بحران مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل لاجیت و پروبیت و ANN به دقت پیش بینی بالاتری دست یافته اند و قابلیت تعمین نیز دارند.
چو و همکاران(2009)- استراتژی منسجم و یک پارچه ای را راجع به این که چگونه به طور مؤثر و کارا تکنیک های هوش مصنوعی و تکنیک های آماری را که قابل استفاده نیز باشند با هم ادغام کنند، پیشنهاد دادند. با ادغام تحلیل ممیزی چندگانه، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی و درخت تصمیم، مدل منسجم و یکپارچه ای را با موضوع وزن بر مبنای یادگیری شبکه های عصبی برای پیش بینی بحران مالی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

> معرفی کردند. قدرت مدل پیشنهادی آنها از تمایز وزن های روش های منبع[60] برای هر یک از موضوعات، در مجموعه داده های آزمایشی ناشی می شود. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند صحت پیش بینی را در مقایسه با روش های منبع افزایش دهد(چو، 2009،ص 403)[61].
یاغی شی و همکاران (2013)– به مطالعه پیامدهای اقتصادی عملکرد مدیریت در سال های 2002 تا 2011 پرداختند و به طور خاص، به برسی اثرات چندگانه ویژگی های پیش بینی های مدیریت (وقوع، دفعات، دقت، اعتبار و شهرت) بر روی ریسک و ارزش شرکت پرداختند. برای اندازه گیری ریسک از پنج معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش، ریسک ورشکستگی، ریسک سیستماتیک ، ریسک غیر سیستماتیک و جمع ریسک استفاده نمودند. همچنین نتایج نشان داد با این حال که ارائه پیش بینی سود مدیریت با دفعات ، دقت و اعتبار بیشتر ارائه کننده یک منافع حاشیه ای در ارزش شرکت است.
فانگ (2013) -نقش دقت عملکرد مدیریت را در برآورد خطای پیش بینی سود مدیریت مورد مطالعه قرار داد. وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رابطه ای با اهمیت و منفی بین دقت پیش بینی و خطای پیش بینی هست، این یافته ها با این فرضیه سازگار است که، پیش بینی هایی خوش بینانه است که با سطح کمتری از دقت پیش بینی همراه باشد. هم چنین این رابطه برای پیش بینی های با افق زمانی طولانی تر، قوی تر است.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
1-3- مقدمه:
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود،مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت پذیرد .به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق .بنابراین باید توجه شود که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبارروشی است که برای تحقیق برگزیده می شود.(خاکی ،1378،ص155)
رابطه بین اهداف،روش و ابزار جمع اوری داده ها را می توان به شکل زیر نشان داد:
شکل 1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار
هدف
روش
ابزار
در فصل حاضر روش تجزيه و تحليل معرفي شده ٬ همچنين جامعه آماري به همراه نمونه هايي كه بايد داد ه ها از آن گردآوري شود معرفي گرديده و سپس ابزار و روش گردآوري اطلاعات كه در اين تحقيق ميداني و كتابخانه اي بوده با ساختار كامل ارائه گرديده لذا روش تحقیق وابزار جمع آوری اطلاعات ،جامعه آماری ونمونه آماری وروش نمونه گیری اعتبار (روایی )وپایایی اندازه ها وروش آماری مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها تشریح خواهد شد.
2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش:
این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیق كاربردی است.به این جهت كه نظریه ها ، قانونمندیها، اصول و فنونی كه در تحقیق های پایه، تدوین می شوند را برای حل مـــــسایل اجرایی و واقــــعی به كار می گیرد. تحقیق های کاربردی بیشتر بر مؤثر ترین اقدام تاكید دارند و علتها را كمتر مورد توجه قرار می دهند و به سمت كاربرد عملی دانش هدایت می شود و از نوع روش و ماهیت، در دسته تحقیق های همبستگی قرار می گیرد.به این جهت كه مشخص می شود، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر كمّی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟.
مقیاس اندازه گیری داده‌ها مقیاس نسبي است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق‌ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‌دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‌های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه‌های پژوهش با بکارگیری روش‌های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است . (خاکی-1386).
3-3. جامعه آماري:
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضردر بر گيرنده شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 91-87 مي باشد .
در ادامه از بين 437شركت موجود در بورس اوراق بهادار تهران شركتهايي كه پايان سال مالي آنها 29 اسفند ماه نمي باشد-شركتهايي كه وقفه هاي مطالعاتي بيش از 6ماه داشتند و شركتهايي كه اطلاعات مورد نيازجهت محاسبه متغيرهاي پژوهش را ارائه ننموده اند از جامعه مطالعاتي حذف و در نهايت102 شرکت(طی 5 سال اطلاعات 510 شرکت) به عنوان نمونه هدفمند تحقيق انتخاب شدند(ليست شركتهاي نمونه در پيوست ارائه می شود).
4-3 . قلمرو موضوعي:
در این پژوهش بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
5-3 . قلمرو زماني و مكاني :
تمامي نمونه هاي جامعه آماري شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1387 تا 1391با در نظر گرفتن شرایط پیش گفته مي باشد.
6-3 . روش گردآوری اطلاعات:
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است.جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق ، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی
اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1391- 1387 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.[62]
پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه از نرم افزار صفحه گسترده اکسل[63] جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات:
مهمترين و مفيدترين راه براي طبقه بندي متغيرها، تقسيم آن ها به دو نوع مستقل و وابسته است. جنبه اي از محيط كه به گونه اي آزمايشي مطالعه مي شود، متغير مستقل و اندازه هر گونه تغيير كه در رفتار ايجاد مي شود متغير وابسته خوانده مي شود. پژوهشگر به دنبال آن است كه رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را كشف كند( هومن، 1384)1.
متغيرهاي اين تحقيق با توجه به نوع ارتباط آن ها با هم به دو نوع متغير وابسته و مستقل طبقه بندي شدند كه در زير به آن ها اشاره مي شود:

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,